VERTEGENWOORDIGING NAAR UW WENSEN

Uw wensen staan centraal bij de juridische dienstverlening van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. Zo wordt gedurende het (telefonisch) intakegesprek de zaak inhoudelijk besproken, of uw verwachtingen haalbaar zijn en welke acties ondernomen zullen worden. Voorts worden de financiën besproken. Alle afspraken worden vastgelegd in de overeenkomst van opdracht. Zo komt u achteraf nooit voor onaangename verrassingen te staan! Verder worden alle schriftelijke bescheiden aan u ter goedkeuring voorgelegd, alvorens deze worden verzonden dan wel in het geding worden gebracht. Mocht Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. u onverhoopt geen bijstand kunnen verlenen, dan treedt mr. Koningsbloem van Strafrechtkantoor Koningsbloem als waarnemer op.

Algemene voorwaarden

Op de overeenkomst van opdracht zijn de Algemene voorwaarden Berkvens-van Wijk Advocatuur 12.04.2019 van toepassing.

Klachten- en geschillenregeling

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn met uw belangenbehartiging door Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. dan is het vermeldenswaard dat Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. deelneemt aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. aanvaardt u de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

Indien u ontevreden bent over (een onderdeel van) de behandeling van uw zaak, dient u, alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. t.a.v. Afdeling klachtenbehandeling.

U dient uw klacht aan Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

De klachtenbehandelaar van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V., mr. Koningsbloem, zal vervolgens in overleg treden met u om te bezien of een minnelijke oplossing van het geschil mogelijk is. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt te zijn, zal de klachtenbehandelaar u uitleggen hoe de klachtenprocedure verder zal verlopen. Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan u uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

U kunt uw klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid. In verband met “12 maanden” wordt gewezen op overweging 4.3.3 van onderstaande uitspraak:
(http://www.advocatie.nl/advocatenkantoor-moet-van-rechter-algemene-voorwaarde-vernietigen https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2016:6504)

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.

Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

Het vorenstaande is conform de kantoorklachtenregeling behorende bij artikel 6.28 van de Verordening op de advocatuur. Deze wordt volledigheidshalve hieronder artikelsgewijs uiteengezet:

Kantoorklachtenregeling Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. en de cliënt.
 2. Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat, mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. heeft in de overeenkomst van opdracht via de Algemene Voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. Koningsbloem, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.