RECHTSGEBIEDEN

Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. is gespecialiseerd in het adviseren en procederen ter zake de volgende rechtsgebieden:

Commuun strafrecht

Binnen het strafrecht worden alle handelingen en gedragingen behandeld, waaraan burgers zich in Nederland moeten houden. Wanneer iemand zich niet aan één van deze regels houdt, is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden, namelijk overtredingen en misdrijven. Aan overtredingen zijn lichte straffen verbonden, zoals een bekeuring. Een bekeuring, ofwel een beschikking wordt u uitgevaardigd door het CJIB, hetwelk een bestuursrechtelijk orgaan betreft. Misdrijven zijn ernstige overtredingen zoals inbraak, diefstal, verduistering, oplichting, witwassen, mishandeling, vandalisme en andere vormen van geweldpleging, waarvoor u strafrechtelijk vervolgd kunt worden. Dit deel van het strafrecht wordt ook wel het klassieke strafrecht genoemd. Ook indien u van soortgelijke feiten wordt verdacht bent u bij het kantoor in goede handen.

Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. biedt u full service strafadvocatuur. U wordt namelijk gedurende de gehele procedure bijgestaan.  Als u bent aangehouden, tijdens verhoor en, indien het daarop uitdraait, bij de rechter. Samen met u wordt aan de hand van het strafdossier de processtrategie bepaald.

Verkeersstrafrecht

Het verkeersstrafrecht is het onderdeel van het strafrecht dat zich bezighoudt met het verkeer. De meest bekende voorbeelden zijn natuurlijk te snel rijden of rijden onder invloed. Ook vallen het veroorzaken van een ongeval of dood door schuld in het verkeer onder verkeersstrafrecht.

Als bijvoorbeeld uw rijbewijs is ingevorderd, dan kan Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. u helpen bij het terugvragen van het rijbewijs door het indienen van een klaagschrift.

Vaak loopt er naast de strafrechtelijke procedure ook nog een procedure bij het CBR. Het CBR kan bijvoorbeeld deelname aan een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer opleggen of deelname aan een rijgeschiktheidsonderzoek. Ook voor dit deel van het verkeersstrafrecht kunt u bij het kantoor terecht.

Penitentiair recht

Het penitentiair recht bestaat uit alle in de wet vastgelegde regels die bepalen hoe de Nederlandse overheid om dient te gaan met gedetineerden en TBS-gestelden. In de diverse wetten gaat het om de bescherming van de rechtspositie van gedetineerden en de rechtsbijstand van hen in beklag- en beroepzaken, ook wel aangeduid als: klachtzaken gedetineerden. Beklag kan worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van de inrichting waar u verblijft. Dit kan bijvoorbeeld een beslissing zijn tot het opleggen van een maatregel tot afzondering, een beperking van uw bezoek-of verlofregeling of een beslissing om u over te plaatsen naar een andere inrichting.

strafrecht

Bijstand van slachtoffers in het strafproces

Naast de bijstand aan verdachten in het strafproces verleent Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten, zoals zedenslachtoffers en mensenhandel slachtoffers. Dit geldt tevens voor minderjarigen. Schade, zowel materieel als immaterieel (smartengeld) wordt voor de slachtoffers door het kantoor gevorderd en voorts wordt het spreekrecht indien gewenst voor de slachtoffers uitgeoefend. Immers, als slachtoffer heb je al genoeg te verduren gehad, zodat het kantoor ervoor zorgt dat een slachtoffer zo min mogelijk – negatief – betrokken wordt in het strafproces. Indien het strafproces geen soelaas biedt, kan een beroep gedaan worden op het Schadefonds Geweldsmisdrijven of kan een civiele procedure geëntameerd worden. Dit wordt ook door Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. verzorgd.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een redelijk nieuwe rechtsvorm in Nederland. Het stelt de kaders vast, waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden, wanneer zij een subsidie of uitkering toekennen of een vergunning verlenen. Indien een gemeente u aldus een vergunning weigert of u geen uitkering wordt toegekend door het UWV, heeft u te maken met het bestuursrecht. Ook kunt u te maken krijgen met een sluiting van uw woning door de burgemeester indien er een hennepplantage of drugslab in uw woning wordt aangetroffen. Voor deze bestuursrechtelijke geschillen kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. terecht. Verder houdt het kantoor zich bezig met handhavingsprocedures van gemeentes tegen burgers, waaronder handhavingsprocedures tegen woonwagenbewoners.

Civiel recht

Onder het civiel recht vallen zaken tussen burgers onderling, maar ook rechtspersonen kunnen onderling met elkaar procederen. Het civiel recht kent vele deelgebieden. Nu het kantoor hoofdzakelijk strafzaken behandelt, behandelt het kantoor voornamelijk civiele zaken, welke voortvloeien uit strafrechtelijke aangelegenheden. Als uw voertuig in het kader van een strafrechtelijk onderzoek in beslag is genomen of u ziet uw gestolen voertuig bij een garagebedrijf staan, komt u in uw hoedanigheid van eigenaar de bevoegdheid toe om het goed terug te vorderen. Berkvens-van Wijk Advocatuur B.V. kan u hierbij helpen. Ook kunt u te maken krijgen met opzegging van een huurovereenkomst indien er een hennepplantage in uw woning aangetroffen is. Het kantoor verleent u dan ook in deze kwestie juridische bijstand. Verder kunt u te maken krijgen met een verkeersongeval, waarbij er verzekeringen gaan opspelen. Deze verzekeringskwesties worden eveneens door het kantoor behandeld.

Registratie in het rechtsgebiedenregister

Melissa Berkvens-van Wijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- en (sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Algemene praktijk (strafrecht, bestuursrecht en civiel recht)

-Strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder hoofdrechtsgebied.