RECHTSGEBIEDEN

Berkvens-van Wijk Advocatuur is gespecialiseerd in het adviseren en procederen ter zake de volgende rechtsgebieden:

Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een redelijk nieuwe rechtsvorm in Nederland. Het stelt de kaders vast, waaraan de Nederlandse overheid zich moet houden, wanneer zij een subsidie of uitkering toekennen of een vergunning verlenen. Indien een gemeente u aldus een vergunning weigert of u geen uitkering wordt toegekend door het UWV, heeft u te maken met het bestuursrecht.

Civiel recht

Onder het civiel recht vallen zaken tussen burgers onderling, maar ook rechtspersonen kunnen onderling met elkaar procederen. Een van de voorwaarden voor een civiele zitting is dat deze in principe openbaar is. Het civiel recht kent vele deelgebieden. Hieronder worden de civiele rechtsgebieden aangegeven met betrekking tot welke Berkvens-van Wijk Advocatuur actief is.

Aansprakelijkheidsrecht

Alle aansprakelijkheid die niet voortvloeit uit een overeenkomst, maar die voortvloeit uit de wet, wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. De rechtsgronden voor deze aansprakelijkheid worden in de wet gevonden en wel omschreven als verbintenissen uit de wet. Hierbij maakt men een onderscheid tussen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad en aansprakelijkheid uit rechtmatige daad. De onrechtmatige daad is in Nederland geregeld in artikel 6:162 BW. Overigens gelden voor de verkeersaansprakelijkheid daarnaast specifieke regels. Voor het veroorzaken van schade in het verkeer is men meestal verzekerd. Dergelijke verzekeringen heten dan ook WA-(wettelijke aansprakelijkheids)verzekeringen, in het geval van een motorvoertuig ook wel WAM-verzekering genoemd. De aansprakelijkheid uit rechtmatige daad vloeit voort uit daden, die volgens de wet een verplichting tot schadevergoeding kunnen doen ontstaan, maar niet gerekend kunnen worden tot de onrechtmatige daad. Hieronder vallen de rechtmatige verbintenissen uit de wet: zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling.

Aansprakelijkheidsrecht: letselschade

Onder het begrip letselschade kunnen alle geestelijke dan wel lichamelijk schade worden gerekend, die tijdens of direct na een ongeval of ongeluk zijn ontstaan. Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje, maar het kunnen ook ongevallen betreffen die zijn veroorzaakt door roekeloosheid of opzet. Dit kan tijdens uw werk gebeuren (bedrijfsongeval), tijdens het deelnemen aan het verkeer (verkeersongeval), door een medische fout of door het sporten/bewegen. Als slachtoffer van letselschade kunt u mits de andere persoon aansprakelijk is, rekenen op een schadevergoeding.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een tak die de verhouding tussen werkgever en werknemer behandelt. Binnen dit rechtsgebied zullen de verschillende onderdelen van een arbeidsovereenkomst worden besproken. Onder andere de rechten en plichten van beide partijen worden binnen deze rechtsvorm van het Nederlands recht behandeld. Voor eenvoudige arbeidsrechtelijke kwesties, waaronder de opzegging van een arbeidsovereenkomst kunt u bij het kantoor terecht.

Contractenrecht

Binnen het contractenrecht worden alle zaken, die te maken hebben met een overeenkomst besproken. Iedere marginale fout kan grote gevolgen hebben voor u of uw organisatie. Denk met contracten dubbel na, voordat u ze ondertekend of laat ondertekenen door de andere partij.

civiel recht

Faillissementsrecht

Het faillissementsrecht dient en beschermt de belangen van schuldeisers en hun schuldenaars, wanneer deze laatsten niet bereid of in staat zijn hun schulden te betalen. Om failliet te worden verklaard moet de schuldenaar een faillissementshandeling hebben verricht.

Goederenrecht

Het goederenrecht is onderdeel van het vermogensrecht in Nederland wat het eigendom en de zeggenschap van goederen en zaken regelt. Het goederenrecht bestaat uit twee verschillende onderdelen, namelijk zakelijke en absolute/relatieve rechten.

Huurrecht

Het huurrecht is onderdeel van het burgerlijk recht, dat zich bezighoudt met huurovereenkomsten en is om deze reden terug te vinden in het zevende Burgerlijk Wetboek, waar bijzondere overeenkomsten te vinden zijn. Bij een huurovereenkomst dient de verhuurder een goed beschikbaar te stellen, die met een tegenprestatie kan worden gebruikt door de huurder. Meestal is de tegenprestatie vastgesteld in een maandelijks geldbedrag.

Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht of IPR is de tak van het recht, die in een internationale situatie zal uitmaken welk recht van welk land toepasselijk is (rechtskeuzerecht), welke rechtbank van welk land bevoegd is en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren (internationaal procesrecht). Het bestaat uit internationale verdragen, Europese verordeningen, maar vooral uit nationaal recht.

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht in Nederland is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. Indien u een geschil heeft met uw eigen verzekeraar dan wel een andere verzekerde bijvoorbeeld in het geval van een verkeersongeval, of met diens verzekeraar, wordt dat geschil middels het verzekeringsrecht beslecht.

Strafrecht

Binnen het strafrecht worden alle handelingen en gedragingen behandeld, waaraan burgers zich in Nederland moeten houden. Wanneer iemand zich niet aan één van deze regels houdt, is er sprake van een strafbaar feit. Er zijn twee soorten strafbare feiten die gepleegd kunnen worden, namelijk overtredingen en misdrijven. Aan overtredingen zijn lichte straffen verbonden, zoals een bekeuring. Een bekeuring, ofwel een beschikking wordt u uitgevaardigd door het CJIB, hetwelk een bestuursrechtelijk orgaan betreft. Misdrijven zijn ernstige overtredingen zoals inbraak, vandalisme en andere vormen van geweldpleging, waarvoor u strafrechtelijk vervolgd kunt worden.

Penitentiair recht

Het penitentiair recht bestaat uit alle in de wet vastgelegde regels die bepalen hoe de Nederlandse overheid om dient te gaan met gedetineerden en TBS-gestelden. In de diverse wetten gaat het om de bescherming van de rechtspositie van gedetineerden en de rechtsbijstand van hen in beklag- en beroepzaken, ook wel aangeduid als: klachtzaken gedetineerden. Beklag kan worden ingediend bij de Commissie van Toezicht van de inrichting waar u verblijft. Dit kan bijvoorbeeld een beslissing zijn tot het opleggen van een maatregel tot afzondering, een beperking van uw bezoek-of verlofregeling of een beslissing om u over te plaatsen naar een andere inrichting.

strafrecht

Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht betreft strafrecht dat krachtens het internationale recht is opgesteld en dat voorziet in het strafbaar stellen en vervolgen van personen die zich schuldig hebben gemaakt aan bepaalde ernstige misdrijven, die door de internationale gemeenschap gezien worden als een schending van specifieke door het internationale recht beschermde normen. Internationaal strafrecht behandelt grofweg vier typen misdrijven, namelijk: genocide, misdrijven tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven en misdrijf tegen de vrede (ook wel het misdrijf van agressie genoemd).

Personen- en familierecht

Daar het kantoor steeds meer aanvragen ter zake personen- en familierechtelijke kwesties binnenkreeg, welke niet tot de specialisaties van het kantoor behoren, wordt u hierbij direct verwezen naar een collega advocate, mw. mr. M. Oparyk. Marina verleent (gesubsidieerde) rechtsbijstand  in personen- en familierechtelijke geschillen. Hierbij kunt u denken aan echtscheiding, verbreking samenwonen, alimentatie, omgang, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Marina heeft haar eigen praktijk en kantoor en beschikt over het specialisme personen- en familierecht. U kunt Advocatenkantoor OPARYK bereiken op het telefoonnummer +31 (0)6-40750611 (tijdens kantooruren, maar óók  in de avonduren en in het weekend). Anders kunt u een e-mail sturen naar: info@oparyk.nl