Berkvens-van Wijk Advocatuur in the winning mood

Whooperdewhoop! Berkvens-van Wijk Advocatuur is in de winning mood. Zojuist twee bevredigende uitspraken mogen ontvangen. De eerste betreft het verzoek om een voorlopige voorziening ter zake de inwilliging van een bankgarantie. De voorzieningenrechter heeft met name geoordeeld dat een dergelijk geschil zich niet leent voor zo’n procedure. Immers, behoudens bijzondere omstandigheden, zoals bedrog en fraude heeft bij de aanspraak op een bankgarantie te gelden: “eerst betalen, dan praten”. De tweede uitspraak ziet op de vestiging van de aansprakelijkheid van twee bewindvoerders c.q. curatoren, wegens een onbehoorlijke taakvervulling, waardoor de cliënt financiële schade is berokkend.

De aanhouder wint

Na bijna 2 jaar procederen is het dan voor nu toch eindelijk gelukt. De woonwagen van cliënte mag voor nu blijven staan. De gemeente zal eerst moeten bezien of haar beleid ten aanzien van standplaatsen niet in strijd is met de richtlijnen van de Nationale Ombudsman.

 

 

Een praktische oplossing van de raadkamer

Zojuist werd ik gebeld door cliënt, die heden mede dankzij de bijstand van Berkvens-van Wijk in vrijheid is gesteld. Cliënt zou nog langer gedetineerd blijven, omdat de reclassering nu stelde dat er eerst nog onderzoeken gedaan moesten worden, alvorens tot behandeling kan worden overgegaan. Zulks is in strijd met haar eerdere rapportage, waarin een korte klinische rapportage geadviseerd was en daarin zouden de onderzoeken plaatsvinden. De raadkamer oordeelde dat cliënt van een dergelijke tegenstrijdigheid niet de dupe mag worden. De hechtenis van cliënt is geschorst met onder andere de voorwaarde dat cliënt meewerkt aan de onderzoeken. Een praktische oplossing van de raadkamer dus.

Diverse piketdiensten

Deze week heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur diverse piketdiensten verzorgd. Zo kwamen er vijf meldingen binnen, uiteenlopend van de verdenking van mishandeling tot de verdenking van heling en zelfs de verdenking van poging tot doodslag. Bij alle vijf meldingen heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur zowel de consultatie- als de verhoorbijstand verleend. Twee van de vijf meldingen resulteerden in een sepot. De andere twee van de vijf meldingen resulteerden in een lichte boete c.q. maatregel. De andere zaak is thans nog lopende.

Beroep tegen de beslissing van de officier gegrond verklaard

Bam! Heden heeft de kantonrechter het beroep van mijn cliënt gegrond verklaard en de opgelegde boete op nihil gesteld. Cliënt is staande gehouden en voorts aangehouden wegens het onrechtmatig voeren van handelaarskentekenplaten. Doch, cliënt was slechts onderweg met een auto uit de bedrijfsvoorraad naar een andere garage om deze aldaar te laten keuren.

Een zeer bevredigende uitspraak

Heden deed Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch meteen een zeer bevredigende uitspraak. Cliënt werd verdacht van bedreiging en vernieling. Doch, dit heeft zich in de familiaire sfeer afgespeeld en het Hof, was evenals mij en de Advocaat-Generaal van mening dat cliënt wel genoeg beboet was en vernietigde de uitspraak van Rechtbank Middelburg, waar cliënt veroordeeld was tot een geldboete van 800,- EUR en deed de zaak af met toepassing van artikel 9a Sr: schuldigverklaring zonder oplegging van straf.

Wettekst art. 9a Sr.

In artikel 9a Sr is bepaald dat de rechter tot een bewezenverklaring kan komen, zonder oplegging van een straf of maatregel. In de wet is het volgende bepaald:

“Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd.”

Criteria voor schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel

Kijkend naar de wettekst kan de rechter in de volgende gevallen artikel 9a Sr toepassen en een verdachte schuldig verklaren zonder oplegging van straf of maatregel:

  • Geringe ernst van het feit
  • Persoonlijkheid van de dader
  • De omstandigheden van het geval

Zorgverlening en de declaratie daarvan

Steeds vaker wenden cliënten zich tot Berkvens-van Wijk Advocatuur met de vraag of een zorgverlener de kosten wel rechtmatig heeft gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering. Zo ook een cliënt, die na één intakegesprek bij een zorgverlener meteen zijn gehele eigen risico diende te voldoen. Na verificatie van de declaratie bleek dat deze op meerdere punten onrechtmatig was. Anders gezegd, de zorgverlener heeft onrechtmatig zeer hoge kosten bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd. Wegens de bijstand van Berkvens-van Wijk Advocatuur is de declaratie gecrediteerd.

Piketdienst

Regelmatig houdt Berkvens-van Wijk Advocatuur piketdienst. Dit betekent dat verdachten van een strafbaar feit – zonder voorkeursadvocaat – indien gewenst, door Berkvens-van Wijk Advocatuur worden bezocht voor een eerste kennismakingsgesprek en voorts indien gewenst worden bijgestaan bij het verhoor en de eventuele verdere behandeling van de strafzaak. En ook op de zondagochtend is Berkvens-van Wijk Advocatuur druk doende met deze zogenoemde piketdienst. Zojuist is een cliënt succesvol bijstand verleend in zowel de consultatie als het politieverhoor ter zake de verdenking van poging tot doodslag.