Zorgverlening en de declaratie daarvan

Steeds vaker wenden cliënten zich tot Berkvens-van Wijk Advocatuur met de vraag of een zorgverlener de kosten wel rechtmatig heeft gedeclareerd bij de ziektekostenverzekering. Zo ook een cliënt, die na één intakegesprek bij een zorgverlener meteen zijn gehele eigen risico diende te voldoen. Na verificatie van de declaratie bleek dat deze op meerdere punten onrechtmatig was. Anders gezegd, de zorgverlener heeft onrechtmatig zeer hoge kosten bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd. Wegens de bijstand van Berkvens-van Wijk Advocatuur is de declaratie gecrediteerd.

Piketdienst

Regelmatig houdt Berkvens-van Wijk Advocatuur piketdienst. Dit betekent dat verdachten van een strafbaar feit – zonder voorkeursadvocaat – indien gewenst, door Berkvens-van Wijk Advocatuur worden bezocht voor een eerste kennismakingsgesprek en voorts indien gewenst worden bijgestaan bij het verhoor en de eventuele verdere behandeling van de strafzaak. En ook op de zondagochtend is Berkvens-van Wijk Advocatuur druk doende met deze zogenoemde piketdienst. Zojuist is een cliënt succesvol bijstand verleend in zowel de consultatie als het politieverhoor ter zake de verdenking van poging tot doodslag.

Succesvol in bestuursrechtelijke kwesties van diverse aard

De laatste maanden heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur zich meer toegesneden op de behandeling van bestuursrechtelijke geschillen. In dit kader zijn er twee kwesties, die Berkvens-van Wijk Advocatuur recent met succes heeft afgerond en derhalve gaarne onder uw aandacht brengt.

Uitkeringskwestie

Het komt steeds vaker voor dat een uitkering – onterecht – niet wordt toegekend of al dan niet dele wordt toegekend of ingetrokken. Dat overkwam ook een cliënt, die de bijstand van Berkvens-van Wijk Advocatuur inriep. Cliënt diende noodgedwongen, namelijk wegens financiële problemen van diverse aard, zijn onderneming op te heffen en voorts tezamen met zijn partner een beroep te doen op de bijstandsuitkering. Echter, zonder gedegen onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming van cliënt werd geoordeeld dat cliënt één maand geen bijstandsuitkering zou ontvangen, daar hij – wederom zonder enige deugdelijke onderbouwing – zijn onderneming niet had mogen opheffen. Zulks terwijl cliënt – wel geheel onderbouwd – geen andere optie had dan het opheffen van zijn onderneming. De bestuursrechter heeft het beroep dat door Berkvens-van Wijk Advocatuur is ingediend namens cliënt dan ook gegrond verklaard.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Steeds vaker wordt Berkvens-van Wijk Advocatuur benaderd door slachtoffers van strafbare feiten met de vraag of zij hun schade als gevolg van het strafbare feit alsnog vergoed kunnen krijgen. De reguliere gang van zaken is dat slachtoffers, zich dienen te voegen in het strafproces, hetgeen Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook verzorgd. Doch, indien de schade te complex van aard is, bijvoorbeeld omdat het gaat om immaterieel leed, kan het strafproces geen uitkomst bieden voor vergoeding van de schade. Hetzelfde is aan de orde indien het strafproces reeds is afgesloten of als de dader financieel geen soelaas biedt, zodat het bewerkstelligen van schadevergoeding middels een civiele procedure geen optie is. Wat vele slachtoffers niet weten, is dat dan alsnog de mogelijkheid bestaat om de schade als gevolg van het strafbare feit vergoed te krijgen. Dit dient te gescheiden bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven; een bestuursrechtelijke orgaan dat middels een bestuursrechtelijke procedure ernaar streeft om slachtoffers van strafbare feiten schadeloos te stellen.

Een willekeurige casus

Zo ook wendde een slachtoffer van mensenhandel zich tot Berkvens-van Wijk Advocatuur met de vraag of zij alsnog haar schade vergoed kon krijgen, zulks terwijl de dader reeds is afgestraft en gedetineerd is. Berkvens-van Wijk Advocatuur heeft voor deze cliënte de procedure bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven verzorgd, hetwelk met succes is afgerond.

 

Berkvens-van Wijk Advocatuur; toegankelijk voor iedereen

Daar Berkvens-van Wijk Advocatuur staat voor toegankelijkheid, ofwel advies en bijstand in een procedure voor eenieder en tegen een redelijk tarief, zal Berkvens-van Wijk Advocatuur binnenkort ook aangesloten zijn bij www.AdvocaatOffertes.com en www.streya.nl. Deze sites maken het voor u als potentiële cliënt mogelijk om geheel vrijblijvend advies in te winnen of een offerte te ontvangen ter zake de bijstand van Berkvens-van Wijk Advocatuur. Ook op deze wijze streeft Berkvens-van Wijk Advocatuur ernaar om de stap naar een advocaat voor u te verkleinen, zodat óók u de benodigde deskundigheid en bijstand kunt verkrijgen.