De ontwikkelingen van het kantoor gedurende de coronaperiode

Het kantoor heeft – gelukkig – niet stilgezeten. De meeste zaken hebben gewoon hun doorgang gevonden, maar dan middels video- en telezittingen en gesprekken. Nu er een lijn beschikbaar moet zijn voor de totstandbrenging van deze verbindingen, is er een nieuw mobiel nummer voor het kantoor gekomen. Tijdens kantooruren kunt u het kantoor bereiken op nummer: +31 (0)6-27902874 en natuurlijk ook op het reguliere nummer: +31 (0)73-7040143.

Succesvolle (video- en tele)zittingen

Vrijspraak Hof Den Haag

In het begin van de coronaperiode vond er een hoger beroep zaak plaats bij Hof Den Haag. Het gaat hier om een zaak, waarin cliënt in eerste aanleg enkel en alleen op basis van de aangifte van de medeverdachte en een appje van de medeverdachte is veroordeeld voor schuldheling. Dit is volgens Berkvens-van Wijk Advocatuur niet conform de bewijsminima, of anders gezegd, dit is onvoldoende bewijs voor een veroordeling. Het Hof volgde het standpunt van het kantoor en dit leidde tot een vrijspraak voor cliënt.

Een voorwaardelijke geldboete

Een cliënt heeft een voorwaardelijke geldboete opgelegd gekregen bijna drie jaar geleden voor een winkeldiefstal. Nu is cliënt dit jaar helaas weer betrokken geraakt bij een winkeldiefstal en wenste de officier van justitie de geldboete definitief te maken. Evenals het kantoor vond de politierechter dat dit te ver van elkaar verwijderd is en de politierechter heeft de boete opnieuw voorwaardelijk gemaakt.

Werkstraf voor pinpasfraude

Steeds meer worden organisaties actief, waarin katvangers gebruikt worden om met pinpassen van derden geld op te nemen en voorts af te geven aan de opdrachtgevers. Dit geschiedde ook in het geval van een cliënt van Berkvens-van Wijk Advocatuur. Doordat het kantoor deugdelijk aan wist te voeren dat cliënt enkel en alleen een zeer ondergeschikte rol vervulde, oordeelde de politierechter dat een werkstraf afdoende was en dat een gevangenisstraf, zoals door de officier van justitie geëist niet nodig was.

Sepot na OM-zitting

Cliënt werd verdacht van eenvoudige mishandeling. Doch, waar het hier werkelijk om gaat, is dat cliënt, tezamen met zijn partner al zeven jaar gemengd is in een burenruzie. Dit heeft al tot meerdere aangiftes en ook civiele procedures geresulteerd, waaronder ook tot een aangifte van mishandeling jegens cliënt. De buurvrouw heeft aangifte gedaan en gesteld dat cliënt haar twee- tot driemaal zou hebben geslagen. Berkvens-van Wijk Advocatuur wist eigenlijk allerlei tegenstrijdigheden in het dossier te ontdekken en ander bewijs van de mishandeling was niet aanwezig. Dit heeft ertoe geleid dat de officier van justitie beslist heeft om de zaak tegen cliënt te seponeren.

Rechtbanken worden coronaproof gemaakt

De Rechtspraak is druk doende om alle gerechtsgebouwen coronaproof te maken. Dit meldt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, rond de publicatie van het jaarverslag van de raad. Rechtbanken worden aangepast ‘voor een samenleving waar anderhalve meter afstand voorlopig de norm is’.

“Zodra het kabinetsbeleid dit toelaat en onze gebouwen coronabestendig zijn, zullen we weer zoveel mogelijk fysieke zittingen houden, naast alle digitale en schriftelijke behandelingen die we nu al doen,” zegt Naves op de website van de Rechtspraak. Een van de middelen is het plaatsen van plexiglasschermen rondom rechters, griffiers en officieren van justitie. Die zijn afgelopen week al geïnstalleerd in een aantal zalen van de rechtbanken van Assen, Groningen, Leeuwarden, Den Haag en Rotterdam.

Naar eigen zeggen zet de Rechtspraak ‘alles op alles om ook dit jaar zoveel mogelijk van de 1,5 miljoen rechtszaken per jaar toch door te laten gaan’, onder meer met behulp van telehoren en Skype. Juist zaken met een diepe maatschappelijke impact moeten zo snel mogelijk weer op normale wijze en in alle openbaarheid worden opgepakt: “Geen virus doet de gewelddadige dood van advocaat en rechter-plaatsvervanger Derk Wiersum op 18 september vorig jaar vergeten,” aldus Naves.

Intussen ontstaan er meer plannen om de in de laatste weken opgelopen achterstand in (straf)zaken in te halen. Gerrit van der Burg, procureur-generaal bij het OM, pleitte afgelopen weekend in de talkshop Op1 voor de behandeling van zaken in de avonduren en in het weekend. In een interview met de Telegraaf laat Naves donderdag het idee vallen om desnoods ‘onconventionele middelen als 24uurs-rechtspraak’ te organiseren. Enig overleg met de advocatuur over deze ideeën heeft zover bekend nog niet plaatsgevonden.

In 2019 behandelde de Rechtspraak in totaal zo’n 1,54 miljoen rechtszaken. Civielrechtelijke handelsgeschillen en familiezaken maakten bijna driekwart uit van alle in 2019 aangebrachte zaken. Circa 20% betrof strafzaken, en de resterende 7% bestond uit bestuursrechtzaken, vreemdelingenzaken en belastingzaken.

Bron: https://www.advocatie.nl/nieuws/rechtspraak-druk-bezig-met-coronaproof-maken-gerechtsgebouwen/?fbclid=IwAR3Q9ME1ke6YZU26K4MoGaIziZL5QO3XHw6yTJ7rrfXIAr7Hdl5ll0QqRRU

Update coronavirus voor de advocatuur

Rechtspraak: meer en ook andere soorten zaken
De Rechtspraak heeft de voorzieningen voor telefonische (beeld)verbindingen uitgebreid. Vanaf 7 april kunnen daardoor meer en ook andere soorten zaken dan de meest urgente zaken op afstand worden behandeld. De Rechtspraak heeft hiervoor een algemene regeling opgesteld. De Rechtspraak, het OM, het ministerie van Justitie en Veiligheid en de NOvA hebben hierover overleg gevoerd.

Voorbeelden van zaken
Naast urgente zaken zullen in het civiele recht de komende tijd zaken worden behandeld als geen overeenstemming kan worden bereikt over schriftelijk afdoen en de rechter oordeelt dat de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april. Denk hierbij aan kort gedingen, voorlopige voorzieningen, huurzaken, bezwaar- en beroepschriften in faillissementsbeslissingen, kantonrolzaken en wwz-zaken waar het gaat om ontbinding, schorsing, vernietiging opzegging, loondoorbetaling of concurrentiebeding. Voor familierecht geldt bijvoorbeeld dat de komende tijd zaken over echtscheiding, gezag en omgang, beëindiging ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing doorgaan als de omstandigheden dat toelaten. En in het bestuursrecht worden onder meer zaken behandeld die te maken hebben met het coronavirus (of maatregelen daartegen), asielzaken, zaken over een machtiging tot verblijf of verblijfsbeëindiging waarbij ernstige openbare orde aspecten spelen. Dit alles met gebruikmaking van tele(hoor)voorzieningen en andere digitale mogelijkheden. In het strafrecht zullen meer (super)snelrechtzittingen met gedetineerden worden gehouden en andere zaken waarin een inhoudelijke behandeling  via telehoren of bijvoorbeeld Skype mogelijk is.

De maatregelen van Berkvens-van Wijk Advocatuur in de tijd van het coronavirus

In deze tijd, waarin gezondheid de prioriteit heeft, moeten er maatregelen genomen worden. Zo ook heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een aantal maatregelen getroffen. U kunt gewoon de rechtsbijstand van het kantoor verwachten, zoals u dat gewend bent, maar dan net even op een andere manier. De maatregelen zijn de volgende:

  • Tot 1 juni 2020 zullen er geen fysieke afspraken mogen plaatsvinden. Hier heeft het kantoor de volgende alternatieven voor. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op zowel het kantoornummer als het mobiele nummer. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het kantoor te benaderen via WhatsApp, SMS of e-mail. Mocht er toch een persoonlijk contact nodig zijn, dan kan er een videoafspraak worden ingepland.

Verder hebben ook de Rechtspraak en het Openbaar Ministerie een aantal maatregelen moeten treffen. In de kern zijn dit de volgende:

  • Er worden geen zittingen gehouden, behoudens urgente zittingen. Hierbij moet gedacht worden aan voorgeleidingen en dergelijke, waarbij termijnen opspelen en er wel een zitting moet plaatsvinden. Deze zittingen zullen via een videoverbinding plaatsvinden.
  • Piketbijstand, bestaande uit de consultatiebijstand en verhoorbijstand, geschiedt eveneens telefonisch dan wel via een videoverbinding.
  • Schriftelijke zittingen (civiele zaken) gaan wel door.

Het bovenstaande maakt dat Berkvens-van Wijk Advocatuur in deze periode minder strafzaken kan behandelen, maar daardoor meer ruimte heeft om voor u civiele- en/of bestuursrechtelijke geschillen te beslechten. Heeft u aldus te kampen met een dergelijk geschil, schroom dan niet om geheel kosteloos contact op te nemen met het kantoor.

Tot slot wens ik u het volgende mede te delen. In deze tijd verloopt alles anders dan normaal en dan verwacht en zullen we samen moeten werken met behulp van alternatieven. Op die manier zal het besteden van voldoende aandacht aan de gezondheid en het verlenen van rechtsbijstand op een goede manier samen kunnen geschieden. Kortom laten we elkaar – digitaal – ondersteunen in de tijd van het coronavirus.

Geslaagde OM-zitting

Ter zake de OM-zitting, welke hedenochtend werd behandeld en waarbij de zwaarste verdenking poging tot doodslag was, is geresulteerd in een veroordeling voor bedreiging, met een werkstraf van 20 uur gelet op de omstandigheden van het geval en de omstandigheden van de verdachte.

Een succesvol 2019 en een succesvol 2020 gewenst

Bij deze mag ik namens Berkvens-van Wijk Advocatuur met trots mededelen dat het kantoor in 2019 (wederom) maar liefst 125 zaken, van diverse rechtsgebieden en aard in behandeling heeft mogen nemen. De nadruk ligt op de behandeling van strafrechtelijke zaken, waarbij te denken valt aan eenvoudige diefstallen en mishandelingen tot ingewikkelde drugstransportzaken. Voorts behandelt het kantoor bestuursrechtelijke kwesties, waaronder handhavingsprocedures en civiele geschillen, welke voornamelijk voortvloeien uit strafrechtelijke incidenten. Daarenboven heeft het kantoor zich in 2019 mogen specialiseren voor de behandeling van jeugdstrafzaken. Al met al was 2019 een succesvol jaar voor het kantoor. Hierbij wens ik u dan ook zeer hartelijk te bedanken voor het vertrouwen in het kantoor en dat 2020 maar weer zo succesvol mag worden.

Zeer bevredigende uitspraak zojuist behaald

Zojuist heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een zeer bevredigende uitspraak behaald voor een cliënt, welke verdacht werd van de teelt van hennep en de diefstal van elektriciteit. Hoewel bestuursrechtelijk er dan al allerlei procedures komen, namelijk sluiting woning en ook civiel, zoals uitzetting woning, komt er ook nog een strafzaak. Voor een cliënt voelt dat als dubbel bestraffing, doch de ratio is erin gelegen dat het strafrecht een punitief karakter heeft. Wel wordt er rekening gehouden met de strafmaat in de strafzaak, zoals ook heden. Cliënt heeft is in totaal veroordeeld tot 60 uur werkstraf na het pleidooi van Berkvens-van Wijk Advocatuur.