Consultatiebijstand

Wat is consultatiebijstand?

Consultatiebijstand betekent dat een verdachte het recht heeft om een advocaat te spreken, voordat hij of zij wordt verhoord door de politie. Deze bijstand kan worden verleend via de telefoon of een persoonlijk gesprek op het bureau. Dit is afhankelijk van of er sprake is van een minderjarige of meerderjarige verdachte en het soort misdrijf waarvan de persoon verdacht wordt.

Soorten consultatierechtzaken

Misdrijven zijn ingedeeld in 3 soorten categorieën: A-, B-, en C-zaken.

Categorie A

Dit zijn misdrijven van de zwaarste categorie. Over het algemeen zijn dit ernstige misdrijven, waar een straf van meer dan 12 jaar voor kan worden gevorderd en worden toegewezen. Ook misdrijven met een grote maatschappelijke impact, zoals terroristische daden die in het nieuws zijn vallen onder deze categorie, ook al is de straf die kan worden opgelegd maar 8 jaar.

Categorie B

Dit zijn misdrijven waarbij de verdachte in voorlopige hechtenis kan worden gehouden door de politie, maar niet onder de categorie A vallen.

Categorie C

Dit zijn overtredingen en misdrijven waar de verdachte niet in voorlopige hechtenis kan worden gehouden. Hierbij is eigenlijk nooit sprake van consultatiebijstand door een advocaat.

Soort consultatiebijstand

Over het algemeen zal een gesprek tussen een advocaat en een verdachte persoonlijk op het bureau plaatsvinden als er sprake is van een categorie A of B-zaak. Indien Berkvens-van Wijk Advocatuur u de consultatiebijstand verleent, wordt u volledig ingelicht en geadviseerd over de gang van zaken en wordt samen de strategie bepaald.

Verplicht consultatiebijstand

Het vooraf spreken van een advocaat is verplicht bij categorie A zaken. Bij zaken die vallen in categorie B of C kan men hiervan afzien. Dit wordt sterk door Berkvens-van Wijk Advocatuur afgeraden. Immers, het kantoor is juist gespecialiseerd in het verlenen van consultatiebijstand, ook bij minderjarige verdachten. Indien u meer informatie wenst, schroom dan niet om geheel kosteloos Berkvens-van Wijk Advocatuur te bellen.

Voorwaardelijk sepot door uitreiking van de advocaat Melissa Berkvens

Vandaag een voorwaardelijk sepot door eigen uitreiking aan een cliënt weten te bewerkstelligen. Berkvens-van Wijk Advocatuur is doelmatig en praktisch.

Voorwaardelijk sepot

Het voorwaardelijk sepot in het Nederlandse strafrecht betreft een vorm van buitengerechtelijke afdoening welke sinds 1 februari 2008 is terug te vinden in artikel 167, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering. De transactie is als een bijzondere vorm van voorwaardelijk sepot aan te merken. Het Openbaar Ministerie kan ervoor kiezen om niet tot vervolging over te gaan. Tussen de beslissing tot vervolging en de beslissing tot het niet vervolgen staat het voorwaardelijk sepot. Als de zaak voorwaardelijk wordt geseponeerd wordt van de verdachte verwacht dat hij voor een bepaalde termijn geen strafbare feiten zal plegen en zich houdt aan de voorwaarden of aanwijzingen van een door het Openbaar Ministerie toegewezen persoon.

Er bestaat alleen een mogelijkheid tot voorwaardelijk sepot als het Openbaar Ministerie een sluitende bewijsvoering heeft. Bij zowel de transactie als het voorwaardelijk sepot wordt de zaak niet aan de rechter voorgelegd. De transactie en het voorwaardelijk sepot ontlenen beide hun kracht aan de dreiging dat wél (verder) zal worden vervolgd zodra de verdachte zich niet aan de gestelde aanwijzingen of voorwaarden houdt. Het Openbaar Ministerie mag een verdachte die aan de overeengekomen voorwaarden heeft voldaan daarna overigens, net als bij de transactie, niet nog eens voor hetzelfde delict vervolgen.

Er bestaat een grote verwantschap tussen de transactie en het voorwaardelijk sepot. In de meeste gevallen kan zowel voor een voorwaardelijk sepot als voor een transactie worden gekozen, zoals in het geval van bijvoorbeeld een schadevergoeding. Echter is hierop ook een uitzondering van toepassing; bepaalde voorwaarden die bij een sepot worden gesteld kunnen niet middels transactie worden gesteld. Te denken valt dan onder andere aan een verbod zich op te houden in de buurt van een woning of het betalen van een geldbedrag aan een goed doel.

Inmiddels is een andere vorm van buitengerechtelijk afdoening ingevoerd, de strafbeschikking (OM-beschikking)

.

Voor al deze zaken kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht voor een gespecialiseerde en aldus een doelmatige en praktische behandeling van uw zaak. Dat ook op basis van gefinancierde rechtsbijstand (pro deo) mits u daarvoor in aanmerking komt. Zie de website:

http://www.berkvens-vanwijkadvocatuur.nl voor meer informatie over de eventuele behandeling van uw zaak.
.

Berkvens-van Wijk Advocatuur in beweging

Deze zomer heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur weer vele verdachten mogen bijstaan. In totaal heeft het kantoor in 2019 reeds 81 zaken tot op heden in behandeling mogen nemen. Het kantoor biedt een full strafrecht service, wat inhoudt dat verdachten van strafzaken ook voor aanliggende problemen bij het kantoor terecht kunnen. Zo krijgt een verdachte van een hennepkwekerij vaak te maken met een bestuursrechtelijke sluiting van de woning door de burgemeester. Ook deze zomer heeft het kantoor voor een cliënt kunnen bewerkstelligen dat de sluiting met twee maanden werd opgeschort, zodat er tijdig een nieuwe woning gezocht kon worden. Verder biedt het kantoor nu ook de bijstand aan jeugdige verdachten. Zo heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur voor een cliënt met een geestelijke beperking gezorgd dat deze berecht zal worden onder het adolescentenstrafrecht. Het adolescentenstrafrecht is geen nieuwe, aparte vorm van strafrecht. Het jeugdstrafrecht en het volwassenenstrafrecht blijven bestaan, maar de grens tussen deze gebieden wordt flexibeler. De kern van het adolescentenstrafrecht is dat de rechter aan jongeren en jongvolwassenen die een strafbaar feit plegen op het moment dat ze tussen de 16 en 23 jaar oud zijn, meer dan voorheen een passende sanctie (straf of maatregel) kan opleggen. Zo ook in deze casus, daar het gaat om een geestelijk beperkte verdachte. Daar zal bij een eventuele veroordeling een passende straf opgelegd moeten worden en dat maakt het adolecentenstrafrecht juist mogelijk. Verder verdient het opmerking dat Berkvens-van Wijk Advocatuur deze verdachte ook reeds geschorst heeft gekregen, zodat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten.

Naast deze specialistische zaken heeft het kantoor natuurlijk ook nog vele commune strafzaken – met succes – mogen behandelen. Hierbij moet gedacht worden aan teruggaven van rijbewijzen, daar deze waren ingenomen in verband met een snelheidsovertreding of het rijden onder invloed. Verder heeft het kantoor een voorwaardelijk sepot voor een verdachte van winkeldiefstal weten te bewerkstelligen. Dat houdt in dat er geen strafrechtelijke gevolgen komen, mits er binnen twee jaar niet opnieuw een soortgelijk feit zich voordoet. Ook heeft het kantoor kunnen tegenhouden dat een tul, dat houdt in een voorwaardelijke straf, meestal een gevangenisstraf, ten uitvoer werd gelegd, daar betoogd is daar dit niet in verhouding stond met het nieuwe feit, namelijk het aantreffen van een balletjes pistool bij een huiszoeking.

Al met al is Berkvens-van Wijk Advocatuur continue in beweging.

Zonder rechters wordt het matten

Mooie bijdrage heden van mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk in mr-online.nl:

Strafrechtadvocaat Melissa Berkvens-van Wijk (’s-Hertogenbosch) houdt het op Zonder rechters wordt het matten – waarbij ze verwijst naar een column van oud-rechter Dory Reiling op mr-online.nl die de vertaling ook al ter discussie stelde. “Deze vind ik wel passend. Ik zie het zo: als er geen rechter is, zal er oorlog komen. Er is immers geen scheidsrechter in het juridische spel aanwezig.”

Imponerende week voor Berkvens-van Wijk Advocatuur

Vorige week was een indrukwekkende week voor het kantoor. Zoals u wellicht al weet, verzorgt Berkvens-van Wijk Advocatuur regelmatig piketdiensten. Zo ook 23 mei jl. Op deze dag ontving het kantoor maar liefst zes meldingen. Anders gezegd, het kantoor heeft zes cliënten van rechtsbijstand voorzien. Vijf cliënten mochten aan het einde van de dag weer naar huis. De zesde cliënt zal ook spoedig naar huis mogen. Verder is mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk door het INVK op basis van haar achtergrond en deskundigheid gevraagd voor deelname aan het Landelijk Advocaten Overleg. Hier is het kantoor enorm trots op.