Teruggave rijbewijs zonder zitting en met compliment aan de advocaat

Zojuist krijg ik het bericht in de zaak, waarin de meting op basis waarvan het rijbewijs van cliënt is ingevorderd wordt betwist, dat naar aanleiding van het tweede ingediende klaagschrift per direct is beslist tot teruggave van het rijbewijs. In deze zaak heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur eerder een klaagschrift opgesteld, welke behandeld is ter zitting en waarin primair de meting is betwist en subsidiair aangevoerd is dat de persoonlijke omstandigheden van cliënt dienen te prevaleren boven het strafvorderlijk belang bij inhouding van het rijbewijs. Kort en wel heeft deze cliënt zijn rijbewijs nodig voor zijn werk en aldus voor het genereren van zijn inkomen. Hiertoe was een uittreksel van de kamer van koophandel overgelegd. Helaas oordeelde de Raadkamer destijds dat de juistheid van de meting slechts marginaal getoetst werd en dat de persoonlijke omstandigheden niet boven het strafvorderlijk belang dienden te prevaleren. Voorts is er een OM-zitting geweest, waarin de meting wederom ter discussie is gesteld. De officier van justitie deelde mede het verweer van de verdediging te respecteren, doch zich er niet in te kunnen vinden. De zaak wordt doorgezet naar de kantonrechter, welke zich over de meting zal gaan buigen. Doch, dit kan nog wel enige tijd duren. Derhalve en ook gelet op het feit dat een opdrachtgever van cliënt de werkzaamheden niet langer aan hem door het ontbreken van het rijbewijs kan uitbesteden, hetwelk op verzoek van Berkvens-van Wijk Advocatuur onderbouwd per schrijven is, is een tweede klaagschrift ingediend. Dit klaagschrift is zojuist zonder behandeling ter zitting gehonoreerd, waarbij de officier van justitie opmerkt dat gelet op het door de advocaat ingediende klaagschrift de persoonlijke omstandigheden van verdachte goed zijn onderbouwd en gelet op de inhoud van de OM-zitting het rijbewijs per direct wordt teruggegeven.

 

Bijstand slachtoffers in het strafproces

Naast de bijstand aan verdachten in het strafproces verleent Berkvens-van Wijk Advocatuur bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten, zoals zedenslachtoffers en mensenhandel slachtoffers. Dit geldt tevens voor minderjarigen. Schade, zowel materieel als immaterieel (smartengeld) wordt voor de slachtoffers door het kantoor gevorderd en voorts wordt het spreekrecht indien gewenst voor de slachtoffers uitgeoefend. Immers, als slachtoffer heb je al genoeg te verduren gehad, zodat het kantoor ervoor zorgt dat een slachtoffer zo min mogelijk – negatief – betrokken wordt in het strafproces. Indien het strafproces geen soelaas biedt, kan een beroep gedaan worden op het Schadefonds Geweldsmisdrijven of kan een civiele procedure geëntameerd worden. Dit wordt ook door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd.

Spannende zittingen 18-09 tot en met 18-10

De afgelopen vier weken heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur diverse imponerende zittingen mogen verzorgen voor cliënten, uiteenlopend over diverse rechtsgebieden. Hoewel Berkvens-van Wijk Advocatuur zich gespecialiseerd heeft in het strafrecht, biedt zij cliënten een full-service door hen ook in problemen ter zake andere rechtsgebieden te ondersteunen, mits dit onder de deskundigheid van het kantoor valt. Verder staat Berkvens-van Wijk Advocatuur óók slachtoffers in het strafproces bij.


Beklag niet vervolging

Zo staat cliënt een slachtoffer van vermeend handtekeningfraude bij. De handtekening van deze cliënt is veelvuldig vervalst, waardoor cliënt grote financiële schade is berokkend. Cliënt heeft meteen aangifte gedaan toen hij het één en ander ontdekte. Helaas heeft de politie geen onderzoek ingesteld en kreeg cliënt een schrijven dat er niets met de aangifte verder ging gebeuren. Wat dan rest is om beklag te doen tegen deze beslissing. Dit wordt een beklag niet vervolging genoemd. Je vraagt de rechter om het openbaar ministerie te gelasten alsnog de aangifte op te pakken. In deze zaak heeft cliënt zelfs het NFO (Nederlands Forensisch Onderzoeksinstituut) ingeschakeld, welke vastgesteld heeft dat de handtekening niet door cliënt is gezet. We wachten het oordeel van de raadkamer van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in spanning af…

Beklagzitting

Even geleden berichtte ik u al over een beklagzitting ter zake een vermeende negatieve urinecontrole (hierna verder: “UC”). Deze zaak is vanuit PI Vught doorgezet naar PI Roermond ter behandeling. Het gaat hier om een cliënt, die niet kon urineren die dag, daar hij in de ochtend al geürineerd had. Voorts stelt cliënt geen redelijke kans te hebben gehad om alsnog te urineren. Verder heeft cliënt zeven dagen ISO als disciplinaire straf opgelegd gekregen, hetwelk buitenproportioneel is en conform het schrijven van de directeur ook niet de intentie was. Immers, cliënt zou zeven dagen op zijn eigen cel dienen te verblijven en wel zonder televisie. Daarenboven verdient het nog opmerking dat deze cliënt nimmer een negatieve UC heeft gehad. De uitspraak volgt…

Gesprek omtrent voornemen tot sluiting woning

In deze zaak gaat het om een cliënt, welke in het strafproces is betrokken wegens een eigenhandig opgezette hennenkwekerij. Hoewel cliënt niet in detentie is genomen en het strafproces in vrijheid mag afwachten, heeft cliënt een schrijven van de gemeente mogen ontvangen, waarin zij stelt voornemens te zijn de woning van cliënt voor een periode van drie maanden te sluiten. Het gaat hierbij om een bevoegdheid van de burgemeester om een woning te sluiten om daarmee een signaal af te geven naar de samenleving. Doch, een woningsluiting heeft drastische gevolgen. Gelet op de omstandigheden van het geval heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook voor deze cliënt betoogd dat in dit geval volstaan dient te worden met een waarschuwing en niet dat meteen tot sluiting van de woning moet worden overgegaan. We wachten het besluit van de burgemeester af…

Zitting Raad van State afdeling bestuursrechtspraak 

Ik heb u reeds meermaals bericht omtrent diverse handhavingsprocedures, welke voor de bewoners van een woonwagenkamp door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd worden. Na het woeden van een brand op het woonwagenkamp heeft de gemeente diverse handhavingsbesluiten uitgevaardigd aan de bewoners van het woonwagenkamp. Zo dienen zij diverse bouwwerken, maar ook een woonwagen te verwijderen. Zulks terwijl deze er al jaren staan, cliënten stellen dat er diverse toezeggingen zijn gedaan door medewerkers van de gemeente en er ten aanzien van andere woonwagenkampen in de gemeente geheel niet handhavend is en wordt opgetreden en er zelfs door de gemeente een herinrichting is verzorgd. Ten aanzien van de woonwagen verdient het voorts opmerking dat er thans ontwikkelingen gaande zijn op nationaal gebied inhoudende dat de woonwagencultuur gerespecteerd moet worden in dier voege dat woonwagenfamilies bij elkaar moeten kunnen wonen. We wachten de uitspraken van de Raad van State af…

Comparitie omtrent een vermeend ondeugdelijke auto

Deze cliënt is civiel gedagvaard door een ontevreden klant, welke stelt een auto van cliënt gekocht te hebben met gebreken. Zo stelt de klant dat de auto niet harder dan 50 km/pu reed. Doch, uit de door de klant aangeleverde bescheiden blijkt dat zij eerst ruim 3000 kilometer heeft gereden, alvorens zij zich tot garagebedrijven heeft gewend. Verder hebben deze garagebedrijven niet vastgesteld dat de auto ondeugdelijk was of iets dergelijks. Namens cliënt heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook alle stellingen van de klant betwist, wat ertoe leidt dat de klant de stellingen dient te onderbouwen ofwel dient te bewijzen. Dit heeft de klant tot op heden niet gedaan. We wachten het vonnis af…

Behandeling klaagschrift weigering teruggave rijbewijs

In deze zaak gaat het om een cliënt, waarvan het rijbewijs is ingevorderd in verband met een snelheidsovertreding. Doch, deze cliënt heeft van meet af aan betwist dat de meting van de surveillanceauto deugdelijk is. Namens cliënt heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook de opname van de meting opgevraagd. Na het voeren van veel correspondentie werd de opname verstrekt. Bij het bestuderen van de opname van de meting wordt duidelijk dat de auto van cliënt geruim tien seconden van de meting uit beeld is en dat voorts de meting wordt stopgezet op het moment dat er een tegenligger verschijnt, waarop de surveillanceauto sterk snelheid dient te minderen. Het één en ander is dan ook door Berkvens-van Wijk Advocatuur in een klaagschrift onderbouwd uiteengezet, welke bij de openbare raadkamer van Rechtbank Arnhem is behandeld. De raadkamer wenste zich echter niet verder te verdiepen in het betoog omtrent de ondeugdelijke meting en oordeelde helaas voor nu dat van de juistheid van de meting dient te worden uit te gaan. Dit oordeel zal aan de officier, dan wel de politierechter zijn, aldus de raadkamer. Berkvens-van Wijk Advocatuur beraadt zich over de vervolgstappen…

Vordering tul; een praktische uitspraak van de politierechter te Rechtbank Haarlem

Een praktische uitspraak van de politierechter hedenochtend in een zaak


omtrent een vordering tul. Een vordering tul houdt in dat de officier van justitie vordert dat een voorwaardelijke straf alsnog ten uit voer wordt gelegd, daar er niet voldaan is aan de voorwaarden. In dit geval was cliënte drie jaar reclasseringstoezicht opgelegd en stond daar nog een maand detentie tegenover. Het laatste half jaar raakte cliënte in financiële problemen en heeft zij niet meer aan haar meldplicht voldaan. Doch, thans heeft cliënte weer een uitkering en een nieuwe bewindvoerder. Dit komt in het geding als cliënte een maand gedetineerd raakt. Het verzoek van Berkvens-van Wijk Advocatuur namens cliënte om de vordering af te wijzen werd niet door de politierechter gehonoreerd, doch ook de politierechter oordeelde dat een detentie in dit geval niet passend is. De politierechter legde cliënte 60 uur werkstraf op als alternatief en cliënte staat overigens niet meer onder toezicht.

Uitspraak Hof Den Haag

Zojuist een zeer bevredigende uitspraak mogen ontvangen van Hof Den Haag. Cliënte was verzeild geraakt in een langdurige burenruzie, waarin over een weer aangiftes gedaan werden. Dit resulteerde in een strafzaak voor cliënte en wel waarin zij verdacht werd van diverse misdrijven. Zulks terwijl het aldus om een burenruzie ging. In eerste aanleg is cliënte wegens spugen en het uiten van diverse bewoordingen veroordeeld voor belediging met een voorwaardelijke geldboete van 200,- EUR met een proeftijd van één jaar. In hoger beroep is door Berkvens-van Wijk Advocatuur namens cliënte aangevoerd dat er niet is voldaan aan de bestanddelen van de delictsomschrijving belededing ter zake het spugen en voorts dat er bezien de bijzondere omstandigheden van het geval, namelijk een burenruzie, er geen sprake kan zijn van een veroordeling voor een misdrijf met alle negatieve gevolgen van dien. Hof Den Haag kon zich grotendeels vinden in voornoemd verweer, doch veroordeelde cliënte nu nog slechts voor belediging vanwege het feit dat zij het woord “trol” heeft geroepen en zag hierin aanleiding om de zaak af te doen met toepassing van art. 9a Sr, schuldigverklaring zonder strafoplegging. Ofwel, er is geen rechtsgevolg voor cliënte aan de schuldigverklaring verbonden.

Pas op met bestuursrechtelijke besluiten

Gisteren berichtte ik al via de facebookpagina van het kantoor dat er een zitting plaatsvond te Rechtbank Almere. Deze zitting ging over een cliënte, welke een reeks aan bestuursrechtelijke besluiten heeft ontvangen ter zake de intrekking van haar uitkering. Cliënte werd verweten dat zij neveninkomsten had verworven middels de zaak van haar dochter. Doch, enige deugdelijke onderbouwing hiertoe ontbreekt. Echter, cliënte heeft tegen het eerste besluit bezwaar gemaakt, hetwelk niet-ontvankelijk is verklaard. Doch, dit zegt een leek helemaal niets. Toen ontving cliënte nog een aantal besluiten over de intrekking van haar uitkering, dit zijn de zogeheten invorderingsbesluiten. Tegen één besluit heeft cliënte wederom bezwaar gemaakt. Toen dit ongegrond werd verklaard, heeft cliënte zich tot Berkvens-van Wijk Advocatuur gewend. Wat nu het euvel is met dergelijke bestuursrechtelijke besluiten is dat tegen elk besluit separaat bezwaar gemaakt dient te worden. Doe je dat niet of niet tijdig dan is het besluit onaantastbaar, ook al borduren de volgende besluiten daarop voort. Ofwel, op het moment dat er een bestuursrechtelijk besluit op de deurmat valt, neem contact op met een jurist om tijdig actie te ondernemen. Berkvens-van Wijk Advocatuur kan u hierbij helpen.

Beklagzitting heden

Ook voor beklagzaken kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht. Beklagzaken gaan over klachten, welke gedetineerden hebben over de gang van zaken binnen de penitentiaire inrichting waar zij verblijven. Zo heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur hedenochtend een beklagzitting voor een cliënt mogen verzorgen, welke – zijns inziens onterecht – een rapport heeft gekregen voor een negatieve urinecontrole (hierna verder: “UC”). Cliënt heeft echter niet kunnen urineren die dag, daar hij in de ochtend al geürineerd had. Voorts stelt cliënt geen redelijke kans te hebben gehad om alsnog te urineren. Verder heeft cliënt zeven dagen ISO als disciplinaire straf opgelegd gekregen, hetwelk buitenproportioneel is en conform het schrijven van de directeur ook niet de intentie was. Immers, cliënt zou zeven dagen op zijn eigen cel dienen te verblijven en wel zonder televisie. Daarenboven verdient het nog opmerking dat deze cliënt nimmer een negatieve UC heeft gehad. De uitspraak volgt…

Vrijspraak politierechter

Op dinsdagochtend d.d. 7 augustus jl. heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een vrijspraak weten te behalen voor een cliënt, die werd verdacht van diefstal met braak c.q. heling ter zake een navigatiesysteem. Enkel een vingerafdruk is onvoldoende om tot een veroordeling te komen.

Zulks eens te meer nu deze cliënt een alibi bleek te hebben, hetgeen reeds kenbaar was gemaakt aan de politie, maar helaas in de wind werd geslagen…

Een zaak, waarin mw. mr. M.A. Berkvens-van Wijk de verdachte bijstaat

Timmerman in Grave bekogelde zwager met stoepband

GRAVE – Een 39-jarige timmerman uit Grave gooide op 5 april 2018 een afgebroken stoepband door de ruit van de auto van zijn zwager. Poging tot toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, stelde Officier van justitie W. Wichern donderdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch. Ze eiste een celstraf van 6 maanden, waarvan 2 maanden voorwaardelijk en reclasseringstoezicht.

 ,,Mijn zwager heeft mij het leven zuur gemaakt.” Dat zei de 39-jarige Gravenaar donderdagmiddag tegen de rechtbank in Den Bosch. ,,Ik ontken niet wat ik heb gedaan”, vervolgde de man. ,,Ik heb die steen gegooid. Maar waar twee vechten, hebben twee schuld.”

Huiselijk geweld

De problemen tussen de verdachte en het slachtoffer begonnen in februari. Na achttien jaar kwam de relatie tussen de Gravenaar en zijn vrouw begin dit jaar ten einde. Dat ging niet op zachtzinnige wijze: de ex-vrouw deed een melding van huiselijk geweld op de dag dat ze vertrok. Voor dat feit werd de man overigens nooit aangeklaagd. De ex van de timmerman trok in bij haar broer. Zij vroegen een contactverbod aan.

,,Dat heb ik overtreden”, gaf de timmerman toe. ,,Maar hij provoceerde mij ook steeds.” Het ‘slachtoffer’ zou ‘steeds weer’ hebben gebeld naar de verdachte. ,,Er heeft in die tijd ook iemand drie bouten van mijn linkervoorwiel losgedraaid”, zei de Gravenaar. ,,Ik denk dat mijn zwager dat ook heeft gedaan.” Advocate M. van Berkvens wees op een fragment van een telefoongesprek. ‘Jij hebt het contactverbod overtreden, nananana’, zei de zwager daarin triomfantelijk.

Eigen schuld

De advocate vond dat het slachtoffer een eigen rol had gespeeld bij de ‘poging zware mishandeling’. De man was ten slotte naar het huis van de verdachte gereden. ,,Wat had hij daar eigenlijk te zoeken?”, vroeg Van Berkvens zich af. De officier van justitie vond niet dat er sprake was van enige mate van ‘eigen schuld’ bij het slachtoffer.

De Gravenaar was achteraf blij dat hij werd opgepakt. In de eerste maanden van 2018 was hij voor het eerst in jaren weer veel cocaïne gaan gebruiken. In de gevangenis kwam hij ‘weer tot rust’. Nu wilde hij onder toezicht van de reclassering en met behulp van een programma van voor ex-gedetineerden, ‘Exodus’, zijn leven weer op orde krijgen.

De uitspraak is over veertien dagen.