Zaken anno 2021

Het kantoor is zo in beweging dat er eigenlijk niet eerder de ruimte is geweest om weer een aantal opvallende zaken bekend te maken. Zo vinden er dit jaar weer veel fysieke zittingen plaats. Wel natuurlijk met inachtneming van de coronamaatregelen.

Verkeersdelicten

Het kantoor heeft ook dit jaar al veel verkeersstrafzaken behandeld. Snelheidsovertredingen vormen daarbij de hoofdmoot.

Een betwiste flitsfoto

Allereerst is er de zaak van een cliënte, welke betwiste dat zij met de auto op het moment van de flitsopname op die plaats is geweest in het verlengde daarvan betwiste zij de flitsfoto. De flitsfoto is dan ook opgevraagd en daarop was inderdaad heel vaag het vermeende kenteken te lezen. Echter, de auto was geheel niet te zien. Dit maakt volgens Berkvens-van Wijk Advocatuur dat niet kan vastgesteld dat het kenteken bij de desbetreffende auto hoort. Dat maakt voorts weer dat de verklaring van cliënte inhoudende dat zij niet met de auto op die plaats op dat tijdstip is geweest niet ontkracht kan worden door de flitsfoto. De officier van justitie heeft dan ook naar aanleiding van de OM-zitting tot een sepot beslist.

Een snelheidsovertreding met een hele goede reden

Verder heeft een cliënt een forse snelheidsovertreding begaan. Uit het dossier kon niet goed worden afgeleid waarom cliënt de snelheidsovertreding had begaan. Immers, er stond alleen door de desbetreffende verbalisant gerapporteerd als verklaring van cliënt: “Ik was fout.” Hiermee kan een cliënt rekenen op een forse straf. Berkvens-van Wijk Advocatuur heeft dan ook doorgevraagd naar de achterliggende reden van de snelheidsovertreding. Cliënt gaf aan dat hij inderdaad wel fout was, maar dat dat het gevolg was van een inschattingsfout. Cliënt wilde namelijk een paar tractoren inhalen. Op het moment dat hij zich met de auto op de linker weghelft bevond, zag hij dat er een fietser tegemoet kwam. Deze had cliënt niet eerder opgemerkt. Dat maakt dat cliënt zijn snelheid is gaan vermeerderen om tijdig de tractoren te passeren, alvorens hij in aanraking zou komen met de fietser. Toen cliënt de tractoren gepasseerd was, stond daar een verbalisant met een laser en werd cliënt staande gehouden met een OM-zitting als gevolg. De officier van justitie had begrip voor de inschattingsfout van cliënt en heeft dit uitdrukkelijk meegenomen in haar voorstel tot een strafbeschikking, welke door cliënt op advies van Berkvens-van Wijk Advocatuur is aanvaard.

Bezwaar omzetting taakstraf

Voorts krijgt het kantoor steeds meer verzoeken binnen van cliënten, welke niet of niet tijdig de aan hen opgelegde werkstraf hebben voltooid. Wat is dan mogelijk? Berkvens-van Wijk Advocatuur vraagt middels het opstellen van een schriftelijk stuk (bezwaarschrift omzetting taakstraf) eigenlijk om een tweede kans om de werkstraf alsnog te mogen voltooien. In de praktijk wordt dit de eerste keer ook eigenlijk altijd toegewezen. Men heeft liever dat alsnog de werkstraf wordt voltooid dan dat iemand in detentie komt, met nog grotere problemen als gevolg. Op het moment dat u een brief ontvangt met de beslissing van de officier van justitie inhoudende dat uw werkstraf wordt omgezet in vervangende hechtenis, neem dan contact op met Berkvens-van Wijk Advocatuur zodat u alsnog een tweede kans voor voltooiing van de werkstraf kunt krijgen.

Internationale klanten

Dit jaar hebben zich naast klanten, woonachtig in Nederland zich ook klanten uit omringende landen bij het kantoor aangemeld. Zo is er een Duitse klant, welke in Nederland een boot gekocht had en welke voorts in Nederland vernield is. Het Openbaar Ministerie zag te weinig aanknopingspunten voor een strafrechtelijke procedure tegen de vermeende dader. Hier dacht Berkvens-van Wijk Advocatuur, later blijkt ook terecht, anders over. Dit maakt dat het kantoor voor deze Duitse klant een artikel 12 Sv procedure heeft opgestart. In deze procedure wordt het Hof verzocht om het Openbaar Ministerie te gelasten alsnog een strafrechtelijke vervolging in te stellen tegen de vermeende dader. Het Hof bleek net als het kantoor van mening dat er wel degelijk voldoende bewijs voorhanden is om over te gaan tot een strafrechtelijke vervolging en gelastte het Openbaar Ministerie daar dan ook toe.

Voorlichting aan het Juridisch Loket te ’s-Hertogenbosch

Buiten de reguliere werkzaamheden is het kantoor gevraagd om een voorlichting te geven aan het Juridisch Loket te ’s-Hertogenbosch. Dit naar aanleiding van het artikel in meester online eerder dit jaar over coronacriminaliteit. De voorlichting mocht gaan over het politieverhoor. Vereerd dat ik was, heb ik deze voorlichting dan ook met veel plezier aan maar liefst 18 deelnemers gegeven. In het kort kwamen de volgende onderwerpen aan bod: de soorten verdachten, de rechten en plichten van verdachten, het politieverhoor inhoudelijk en wat komt er na het politieverhoor?. Dit alles is natuurlijk in lijn met het gratis consult dat voortvluchtige verdachten omtrent het politieverhoor bij advocaten thans kunnen krijgen. Bent u dus opgeroepen om op een politieverhoor te verschijnen, schroom dan niet om geheel kosteloos contact met het kantoor op te nemen teneinde advies in te winnen.

Fijne feestdagen en een gezond 2021

Wat was 2020 een bijzonder jaar. Door de coronacrisis is de wijze van rechtsbijstandsverlening, maar ook de vorm van criminaliteit veranderd. Desondanks heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur een heel succesvol jaar gehad. Het kantoor heeft ruim 145 zaken in behandeling mogen nemen. Berkvens-van Wijk Advocatuur bedankt zowel de bestaande als de nieuwe cliënten voor het vertrouwen, ook op afstand, en wenst iedereen fijne feestdagen en een succesvol en gezond 2021 toe.

Coronacriminaliteit; een nieuw begrip

Vele veranderingen zijn ontstaan, doordat  het coronavirus toetrad tot onze samenleving. Ook in de criminaliteit zijn duidelijk veranderingen waar te nemen. Waar Berkvens-van Wijk Advocatuur eerst drukdoende was met dynamische criminaliteit, dus criminaliteit die echt in de praktijk plaatsvindt, zoals mishandelingen, overvallen, drugstransporten en/of verkeersdelicten, verleent het kantoor nu voornamelijk bijstand bij cybercriminaliteit, zoals internetoplichting. Het sturen van sms-berichten namens postorderbedrijven of telecombedrijven is hier een voorbeeld van. Daarnaast is duidelijk merkbaar dat er veel winkeldiefstallen gepleegd worden uit financiële nood. Relatief goedkope producten worden uit winkels ontvreemd. Er is dus een andere vorm van criminaliteit gekomen; de coronacriminaliteit. Mocht u te maken krijgen met deze nieuwe vorm van criminaliteit, dan kunt u bij Berkvens-van Wijk Advocatuur terecht.

Geen directe gevolgen nieuwe coronamaatregelen voor Rechtspraak Gerechtsgebouwen blijven geopend, rechtszaken gaan door

Den Haag, 14 december 2020
De vanavond aangekondigde aanvullende maatregelen van de Rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op de doorgang van rechtszaken. Rechtspraak is onderdeel van de vitale infrastructuur van Nederland, alle gerechtsgebouwen zijn coronabestendig gemaakt en volgens de anderhalvemeternorm ingericht.

De Rechtspraak benadrukt dat het belangrijk is dat mensen naar een zitting komen als ze hiervoor uitgenodigd zijn. Er zijn door het kabinet geen (reis)beperkingen opgelegd. Alleen als mensen – bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen – niet in staat zijn hun zitting fysiek bij te wonen, wordt in overleg met het gerecht gezocht naar een passende oplossing, zoals een (deels) digitale zitting. Als een zaak op veel publieke belangstelling kan rekenen, wordt geprobeerd via een videoverbinding meer mensen toegang te bieden. Journalisten en publiek kunnen zittingen na aanmelding in beperkte mate bijwonen. In alle publieke ruimten van gerechtsgebouwen geldt een mondkapjesplicht voor personen van 13 jaar en ouder.

Goede resultaten

Ook in de coronaperiode heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur veel goede resultaten voor cliënten behaald. De meest opvallende ontwikkelingen worden hier uiteengezet.

Mosterd na de maaltijd

Een cliënt, welke reeds veroordeeld was voor een reeks van delicten gepleegd in dezelfde periode ontving wederom een dagvaarding aangaande de verdenking van strafbare feiten uit diezelfde periode. Zowel bij de eerste als bij deze strafzaak heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur bepleit dat sprake is van meerdaadse samenloop. Meerdaadse samenloop houdt eigenlijk in dat er meerdere strafbare feiten zijn gepleegd, maar dat deze eigenlijk allemaal onder dezelfde omstandigheden zijn gepleegd. Bijvoorbeeld, iemand die drugsverslaafd is geraakt en in een paar maanden tijd verschillende inbraken en diefstallen pleegt. Dit was eigenlijk ook aan de hand met deze cliënt. Dit is van invloed op de straf. Indien meerdaadse samenloop wordt aangenomen, wordt er een veel lagere straf opgelegd dan als voor alle delicten afzonderlijk een straf wordt opgelegd. Zowel in de eerste als in de tweede stafzaak is meerdaadse samenloop gehonoreerd en is de straf voor cliënt gematigd.

Amerikaanse toestanden

Het valt op dat er steeds meer en steeds omvangrijkere schadevergoedingsvorderingen worden ingediend in een strafproces. Indien een slachtoffer schade stelt te hebben, kan deze in het strafproces gevoegd worden om zo van de dader vergoed te kunnen krijgen. Het valt op dat er steeds meer en omvangrijkere schadevergoedingsvorderingen worden ingediend om smartengeld van de dader te vorderen. Doch, anders dan in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, komt immateriële schade (smartengeld) alleen voor vergoeding in aanmerking als sprake is van een psychiatrisch vastgesteld ziektebeeld, dat is ontstaan als gevolg van het strafbare feit. Een enkele aantasting in de persoon art. 6:106 BW is in beginsel onvoldoende. Dit is slechts anders als het gaat om strafbare feiten, waarvan het zo duidelijk is dat iemand in de persoon is aangetast, zoals een gewapende overval óf als we te maken hebben met een kwetsbaar persoon.

De rol van de Reclassering

Indien strafbare feiten herhaaldelijk worden gepleegd, komt er al snel een onderzoek door de Reclassering om te bezien wat er aan de hand is. Zo ook bij een cliënt, welke een paar winkeldiefstallen op zijn naam heeft staan. Berkvens-van Wijk Advocatuur adviseert de cliënt, alvorens het gesprek met de Reclassering plaatsvindt. In veel gevallen kan de Reclassering namelijk uitkomst bieden. De Reclassering kan namelijk hulp aanbieden in de vorm van verslavingszorg en onderdak en opvang. Bovendien kan het advies van de Reclassering worden overgenomen bij de strafoplegging. Zo ook in dit geval. Deze cliënt heeft een werkstraf van 16 uur gekregen en Reclasseringstoezicht, omdat hij toch weer een nieuwe winkeldiefstal had gepleegd. De Reclassering zal cliënt gaan begeleiden in het vinden van woonruimte, werk en inkomen en het clean blijven.

Het nieuwe Berkvens-van Wijk Advocatuur

Verandering van communicatie, procederen en scholing

In de tijd van corona, waarin alles anders is geworden, is ook Berkvens-van Wijk Advocatuur aan verandering onderworpen. Zo vinden alle gesprekken zo veel mogelijk telefonisch of middels een videoverbinding plaats. Ook zittingen en cursussen worden zoveel mogelijk telefonisch dan wel middels een videoverbinding gehouden.

Voor zover een bezoek aan bijvoorbeeld de rechtbank of de PI noodzakelijk is, is door de Balie Oost-Brabant een speciaal mondkapje toegezonden.

Samen sterk tegen corona

Veranderingen binnen het kantoor

Naast deze uiterlijke veranderingen heeft het kantoor ook inhoudelijk veranderingen ondergaan. Ondanks de coronaperiode heeft het kantoor – gelukkig – een behoorlijke bezettingsgraad weten te bereiken. Dit heeft ertoe geleid dat het kantoor nu nog alleen strafzaken behandelt, welke zien op het commuun strafrecht, verkeersstrafrecht en/of penitentiair recht. Daarnaast behandelt het kantoor alleen nog civiele- en bestuursrechtelijke geschillen, welke voortvloeien uit strafrechtelijke geschillen of welke zijn ontstaan bij reeds bestaande klanten van het kantoor.

Een uitzondering op de onherroepelijkheid van bestuursrechtelijke besluiten

Al jaren procedeert het kantoor voor een cliënte, welke te kampen heeft gekregen met een reeks aan bestuursrechtelijke besluiten. Het eerste besluit, daar gaat het om, hier staat in vermeld wat er van je verlangd wordt. De volgende besluiten zien dan op de invordering. Cliënte had een brief geschreven dat zij het niet eens was met de gang van zaken. Dit was opgevat als een bezwaar tegen besluit II en niet tegen besluit I. Hiermee werden dan ook de inhoudelijke verweren van cliënte van tafel geveegd, zo ook door de bestuursrechter. Nu heeft het hoogste bestuursrechtelijke college, namelijk de Centrale Raad van Beroep geoordeeld dat cliënte wel degelijk duidelijk kenbaar heeft gemaakt wat haar inhoudelijke bezwaren waren en dat dat had moeten worden opgevat als een bezwaar tegen het eerste besluit. Hiermee krijgt cliënte aldus alsnog een eerlijke kans…

Schorsingsverzoek door Hof Den Haag gehonoreerd

De cliënt, die thans nog in voorlopige hechtenis verbleef in verband met de veroordeling in eerste aanleg voor betrokkenheid bij een drugstransport, is heden door Hof Den Haag naar aanleiding van het verzoek van Berkvens-van Wijk Advocatuur daartoe geschorst. Dit betekent dat cliënt zijn proces in hoger beroep vanaf vandaag in vrijheid mag afwachten.