Spraakmakende winterzaken

Gedurende de wintermaanden heeft het kantoor niet stil gezeten. Ook in de winterperiode heeft het kantoor interessante zaken mogen behandelen. Hier worden een aantal spraakmakende zaken besproken.

Sluiting woning in verband met vondst hennepkwekerij

De burgemeester van een gemeente komt de bevoegdheid toe om een woning of bedrijfspand te sluiten indien er een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Dit is eigenlijk dan nog een groter probleem voor de cliënt dan de strafrechtelijke procedure. Ook in deze procedure verleent het kantoor bijstand. In deze zaak ging het om een hennepkwekerij met 80 planten, waarvan 40 planten onbruikbaar waren. De hennepkwekerij was aangetroffen in de zomer van 2018. De burgemeester wenste de woning te sluiten juist net in de winterperiode en dus gedurende de feestdagen. Helaas heeft het kantoor niet kunnen bewerkstelligen dat de woning in zijn geheel niet werd gesloten, maar wel is er voor gezorgd dat cliënt de feestdagen met zijn dochter in de woning kon doorbrengen.

Samenloop verschillende rechtsgebieden

Ik bericht u al vaker over de samenloop van de verschillende rechtsgebieden, wat tot grote verwarring/verbazing bij cliënten kan leiden. In de wintermaanden deden zich bij het kantoor twee van deze soort zaken voor.

In de eerste zaak ging het om een cliënte, welke verdacht werd van het plegen van uitkeringsfraude. Bestuursrechtelijk was er al een traject in gang gezet en is de gehele bijstandsuitkering van cliënte ingetrokken, met daarbovenop een bestuursrechtelijke boete. Een jaar later ontving cliënte een dagvaarding dat zij strafrechtelijk vervolgd werd voor uitkeringsfraude. Het strafrecht dient immers een ander doel dan het bestuursrecht. Door Berkvens-van Wijk Advocatuur is dan ook betoogd dat cliënte door én de invordering van de gehele uitkering én het uitvaardigen van een bestuursrechtelijke boete cliënte reeds genoeg gestraft is, hetgeen door de politierechter is meegenomen in de strafmaat.

De tweede zaak ging om een cliënt, welke in hoger beroep is vrijgesproken voor het rijden onder invloed. Echter, het bestuursrechtelijke traject, namelijk het uitvaardigen van een EMA cursus door het CBR was meteen in gang gezet. Daar cliënt meende onschuldig te zijn heeft hij de EMA cursus niet gevolgd. Dit heeft tot ongeldigheid van het rijbewijs geleid. Dit staat geheel los van het strafrechtelijke traject, waarin cliënt in hoger beroep dus is vrijgesproken. Echter, cliënt wist dit niet en meende dus dat hij gewoon kon rijden. Toen hij staande werd gehouden bleek zijn rijbewijs dus ongeldig te zijn, wat wederom een strafrechtelijk traject inhoudt. Hierin heeft het kantoor bijstand verleend en ook hier heeft het kantoor het bestuursrechtelijke traject – succesvol – als strafmaatverweer opgeworpen. Wel is er hoger beroep ingesteld, daar de officier van justitie een veel lagere werkstraf eiste dan door de politierechter werd opgelegd. Een risico overigens van het instellen van hoger beroep is dat er een hogere straf wordt opgelegd. Dit is eigenlijk bijna nooit aan de orde, in ieder geval niet als het OM niet in hoger beroep is gegaan, ofwel wel berust in de uitspraak. Doch, in deze zaak eiste de advocaat-generaal wel een hogere straf en ik meen dat dat kwam omdat deze cliënt niet op de zitting verschenen was…

Protestrecht woonwagenbewoners

Erg actueel nu is het recht om te mogen demonstreren en wel specifiek voor woonwagenbewoners. Woonwagenbewoners mogen aandacht vragen voor de standplaatsenproblematiek in de gemeente. Immers, op nationaal niveau, in het bijzonder door invoering van het beleidskader woonwagenbeleid gemeentes op 12 juli 2018, rust er op gemeentes een positieve verplichting om zorg te dragen voor voldoende passende woongelegenheid voor woonwagenbewoners. Indien woonwagenbewoners menen dat een gemeente niet voldoende passende woongelegenheid biedt mogen zij – onder voorwaarden – protesteren, ofwel aandacht vragen voor deze problematiek.

Bezwaar omzetting taakstraf

Steeds vaker benaderen cliënten het kantoor daar zij ineens een brief ontvangen dat zij een gevangenisstraf moeten ondergaan, omdat de werkstraf is teruggezonden. Dit kan meerdere reden hebben, zoals het niet naar behoren voldoen of kunnen voldoen aan de werkstraf of het niet of niet tijdig reageren op correspondentie. Je kunt dan niet meer je verhaal doen. Het enige wat rest is om een bezwaarschrift tegen deze beslissing in te dienen. Dit wordt door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd. Daarnaast moet er bij de officier een verzoek worden gedaan dat de hechtenis zolang het bezwaar loopt niet wordt doorgezet. Ook dat wordt door het kantoor verzorgd. Het bezwaarschrift wordt dan op zitting behandeld. In deze winterperiode heeft het kantoor twee van deze zaken – succesvol – behandeld. De beide cliënten kregen ‘een tweede kans’ om de werkstraf alsnog te verrichten.

Uitspraak zaak cocaïne vondst in container te Antwerpen

Heden is de uitspraak gedaan in de zaak, waarin het ging om de vondst van 1044 kilogram cocaïne in een container te Antwerpen. In totaal waren er vier verdachten. De verdachte, die door het kantoor werd bijgestaan is tot de laagste straf veroordeeld, namelijk 2 jaar gevangenisstraf, daar hem met name verweten wordt dat de container is zijn loods is aangetroffen. Over eventueel hoger beroep wordt nog nagedacht…

 

 

3-jarig bestaan Berkvens-van Wijk Advocatuur

Vandaag, 2 februari 2019 is het drie jaar geleden dat ik voor mezelf ben begonnen, wat de opening van Berkvens-van Wijk Advocatuur betekende. Wat is er veel gebeurd de afgelopen jaren. Zo heeft het kantoor inmiddels een vaste cliëntenkring opgebouwd en heeft het kantoor gezien de grote aanloop er naartoe zich dienen te specialiseren. Verder wordt zelfs door de media de nodige aandacht aan het kantoor geschonken. Bovendien heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur in 2017 een plaats in de top 3 weten te behalen volgens de reviews van Advocaatscore en is het kantoor in 2018 wederom met een 9,6 door de clientèle beoordeeld.

 
Iedereen – nogmaals – bedankt voor het vertrouwen in het kantoor, maar ook in mij. Op naar de komende jaren…

Teruggave rijbewijs zonder zitting en met compliment aan de advocaat

Zojuist krijg ik het bericht in de zaak, waarin de meting op basis waarvan het rijbewijs van cliënt is ingevorderd wordt betwist, dat naar aanleiding van het tweede ingediende klaagschrift per direct is beslist tot teruggave van het rijbewijs. In deze zaak heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur eerder een klaagschrift opgesteld, welke behandeld is ter zitting en waarin primair de meting is betwist en subsidiair aangevoerd is dat de persoonlijke omstandigheden van cliënt dienen te prevaleren boven het strafvorderlijk belang bij inhouding van het rijbewijs. Kort en wel heeft deze cliënt zijn rijbewijs nodig voor zijn werk en aldus voor het genereren van zijn inkomen. Hiertoe was een uittreksel van de kamer van koophandel overgelegd. Helaas oordeelde de Raadkamer destijds dat de juistheid van de meting slechts marginaal getoetst werd en dat de persoonlijke omstandigheden niet boven het strafvorderlijk belang dienden te prevaleren. Voorts is er een OM-zitting geweest, waarin de meting wederom ter discussie is gesteld. De officier van justitie deelde mede het verweer van de verdediging te respecteren, doch zich er niet in te kunnen vinden. De zaak wordt doorgezet naar de kantonrechter, welke zich over de meting zal gaan buigen. Doch, dit kan nog wel enige tijd duren. Derhalve en ook gelet op het feit dat een opdrachtgever van cliënt de werkzaamheden niet langer aan hem door het ontbreken van het rijbewijs kan uitbesteden, hetwelk op verzoek van Berkvens-van Wijk Advocatuur onderbouwd per schrijven is, is een tweede klaagschrift ingediend. Dit klaagschrift is zojuist zonder behandeling ter zitting gehonoreerd, waarbij de officier van justitie opmerkt dat gelet op het door de advocaat ingediende klaagschrift de persoonlijke omstandigheden van verdachte goed zijn onderbouwd en gelet op de inhoud van de OM-zitting het rijbewijs per direct wordt teruggegeven.

 

Bijstand slachtoffers in het strafproces

Naast de bijstand aan verdachten in het strafproces verleent Berkvens-van Wijk Advocatuur bijstand aan slachtoffers van strafbare feiten, zoals zedenslachtoffers en mensenhandel slachtoffers. Dit geldt tevens voor minderjarigen. Schade, zowel materieel als immaterieel (smartengeld) wordt voor de slachtoffers door het kantoor gevorderd en voorts wordt het spreekrecht indien gewenst voor de slachtoffers uitgeoefend. Immers, als slachtoffer heb je al genoeg te verduren gehad, zodat het kantoor ervoor zorgt dat een slachtoffer zo min mogelijk – negatief – betrokken wordt in het strafproces. Indien het strafproces geen soelaas biedt, kan een beroep gedaan worden op het Schadefonds Geweldsmisdrijven of kan een civiele procedure geëntameerd worden. Dit wordt ook door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd.

Spannende zittingen 18-09 tot en met 18-10

De afgelopen vier weken heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur diverse imponerende zittingen mogen verzorgen voor cliënten, uiteenlopend over diverse rechtsgebieden. Hoewel Berkvens-van Wijk Advocatuur zich gespecialiseerd heeft in het strafrecht, biedt zij cliënten een full-service door hen ook in problemen ter zake andere rechtsgebieden te ondersteunen, mits dit onder de deskundigheid van het kantoor valt. Verder staat Berkvens-van Wijk Advocatuur óók slachtoffers in het strafproces bij.


Beklag niet vervolging

Zo staat cliënt een slachtoffer van vermeend handtekeningfraude bij. De handtekening van deze cliënt is veelvuldig vervalst, waardoor cliënt grote financiële schade is berokkend. Cliënt heeft meteen aangifte gedaan toen hij het één en ander ontdekte. Helaas heeft de politie geen onderzoek ingesteld en kreeg cliënt een schrijven dat er niets met de aangifte verder ging gebeuren. Wat dan rest is om beklag te doen tegen deze beslissing. Dit wordt een beklag niet vervolging genoemd. Je vraagt de rechter om het openbaar ministerie te gelasten alsnog de aangifte op te pakken. In deze zaak heeft cliënt zelfs het NFO (Nederlands Forensisch Onderzoeksinstituut) ingeschakeld, welke vastgesteld heeft dat de handtekening niet door cliënt is gezet. We wachten het oordeel van de raadkamer van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in spanning af…

Beklagzitting

Even geleden berichtte ik u al over een beklagzitting ter zake een vermeende negatieve urinecontrole (hierna verder: “UC”). Deze zaak is vanuit PI Vught doorgezet naar PI Roermond ter behandeling. Het gaat hier om een cliënt, die niet kon urineren die dag, daar hij in de ochtend al geürineerd had. Voorts stelt cliënt geen redelijke kans te hebben gehad om alsnog te urineren. Verder heeft cliënt zeven dagen ISO als disciplinaire straf opgelegd gekregen, hetwelk buitenproportioneel is en conform het schrijven van de directeur ook niet de intentie was. Immers, cliënt zou zeven dagen op zijn eigen cel dienen te verblijven en wel zonder televisie. Daarenboven verdient het nog opmerking dat deze cliënt nimmer een negatieve UC heeft gehad. De uitspraak volgt…

Gesprek omtrent voornemen tot sluiting woning

In deze zaak gaat het om een cliënt, welke in het strafproces is betrokken wegens een eigenhandig opgezette hennenkwekerij. Hoewel cliënt niet in detentie is genomen en het strafproces in vrijheid mag afwachten, heeft cliënt een schrijven van de gemeente mogen ontvangen, waarin zij stelt voornemens te zijn de woning van cliënt voor een periode van drie maanden te sluiten. Het gaat hierbij om een bevoegdheid van de burgemeester om een woning te sluiten om daarmee een signaal af te geven naar de samenleving. Doch, een woningsluiting heeft drastische gevolgen. Gelet op de omstandigheden van het geval heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook voor deze cliënt betoogd dat in dit geval volstaan dient te worden met een waarschuwing en niet dat meteen tot sluiting van de woning moet worden overgegaan. We wachten het besluit van de burgemeester af…

Zitting Raad van State afdeling bestuursrechtspraak 

Ik heb u reeds meermaals bericht omtrent diverse handhavingsprocedures, welke voor de bewoners van een woonwagenkamp door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd worden. Na het woeden van een brand op het woonwagenkamp heeft de gemeente diverse handhavingsbesluiten uitgevaardigd aan de bewoners van het woonwagenkamp. Zo dienen zij diverse bouwwerken, maar ook een woonwagen te verwijderen. Zulks terwijl deze er al jaren staan, cliënten stellen dat er diverse toezeggingen zijn gedaan door medewerkers van de gemeente en er ten aanzien van andere woonwagenkampen in de gemeente geheel niet handhavend is en wordt opgetreden en er zelfs door de gemeente een herinrichting is verzorgd. Ten aanzien van de woonwagen verdient het voorts opmerking dat er thans ontwikkelingen gaande zijn op nationaal gebied inhoudende dat de woonwagencultuur gerespecteerd moet worden in dier voege dat woonwagenfamilies bij elkaar moeten kunnen wonen. We wachten de uitspraken van de Raad van State af…

Comparitie omtrent een vermeend ondeugdelijke auto

Deze cliënt is civiel gedagvaard door een ontevreden klant, welke stelt een auto van cliënt gekocht te hebben met gebreken. Zo stelt de klant dat de auto niet harder dan 50 km/pu reed. Doch, uit de door de klant aangeleverde bescheiden blijkt dat zij eerst ruim 3000 kilometer heeft gereden, alvorens zij zich tot garagebedrijven heeft gewend. Verder hebben deze garagebedrijven niet vastgesteld dat de auto ondeugdelijk was of iets dergelijks. Namens cliënt heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook alle stellingen van de klant betwist, wat ertoe leidt dat de klant de stellingen dient te onderbouwen ofwel dient te bewijzen. Dit heeft de klant tot op heden niet gedaan. We wachten het vonnis af…

Behandeling klaagschrift weigering teruggave rijbewijs

In deze zaak gaat het om een cliënt, waarvan het rijbewijs is ingevorderd in verband met een snelheidsovertreding. Doch, deze cliënt heeft van meet af aan betwist dat de meting van de surveillanceauto deugdelijk is. Namens cliënt heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook de opname van de meting opgevraagd. Na het voeren van veel correspondentie werd de opname verstrekt. Bij het bestuderen van de opname van de meting wordt duidelijk dat de auto van cliënt geruim tien seconden van de meting uit beeld is en dat voorts de meting wordt stopgezet op het moment dat er een tegenligger verschijnt, waarop de surveillanceauto sterk snelheid dient te minderen. Het één en ander is dan ook door Berkvens-van Wijk Advocatuur in een klaagschrift onderbouwd uiteengezet, welke bij de openbare raadkamer van Rechtbank Arnhem is behandeld. De raadkamer wenste zich echter niet verder te verdiepen in het betoog omtrent de ondeugdelijke meting en oordeelde helaas voor nu dat van de juistheid van de meting dient te worden uit te gaan. Dit oordeel zal aan de officier, dan wel de politierechter zijn, aldus de raadkamer. Berkvens-van Wijk Advocatuur beraadt zich over de vervolgstappen…

Vordering tul; een praktische uitspraak van de politierechter te Rechtbank Haarlem

Een praktische uitspraak van de politierechter hedenochtend in een zaak


omtrent een vordering tul. Een vordering tul houdt in dat de officier van justitie vordert dat een voorwaardelijke straf alsnog ten uit voer wordt gelegd, daar er niet voldaan is aan de voorwaarden. In dit geval was cliënte drie jaar reclasseringstoezicht opgelegd en stond daar nog een maand detentie tegenover. Het laatste half jaar raakte cliënte in financiële problemen en heeft zij niet meer aan haar meldplicht voldaan. Doch, thans heeft cliënte weer een uitkering en een nieuwe bewindvoerder. Dit komt in het geding als cliënte een maand gedetineerd raakt. Het verzoek van Berkvens-van Wijk Advocatuur namens cliënte om de vordering af te wijzen werd niet door de politierechter gehonoreerd, doch ook de politierechter oordeelde dat een detentie in dit geval niet passend is. De politierechter legde cliënte 60 uur werkstraf op als alternatief en cliënte staat overigens niet meer onder toezicht.

Uitspraak Hof Den Haag

Zojuist een zeer bevredigende uitspraak mogen ontvangen van Hof Den Haag. Cliënte was verzeild geraakt in een langdurige burenruzie, waarin over een weer aangiftes gedaan werden. Dit resulteerde in een strafzaak voor cliënte en wel waarin zij verdacht werd van diverse misdrijven. Zulks terwijl het aldus om een burenruzie ging. In eerste aanleg is cliënte wegens spugen en het uiten van diverse bewoordingen veroordeeld voor belediging met een voorwaardelijke geldboete van 200,- EUR met een proeftijd van één jaar. In hoger beroep is door Berkvens-van Wijk Advocatuur namens cliënte aangevoerd dat er niet is voldaan aan de bestanddelen van de delictsomschrijving belededing ter zake het spugen en voorts dat er bezien de bijzondere omstandigheden van het geval, namelijk een burenruzie, er geen sprake kan zijn van een veroordeling voor een misdrijf met alle negatieve gevolgen van dien. Hof Den Haag kon zich grotendeels vinden in voornoemd verweer, doch veroordeelde cliënte nu nog slechts voor belediging vanwege het feit dat zij het woord “trol” heeft geroepen en zag hierin aanleiding om de zaak af te doen met toepassing van art. 9a Sr, schuldigverklaring zonder strafoplegging. Ofwel, er is geen rechtsgevolg voor cliënte aan de schuldigverklaring verbonden.