Spannende zittingen 18-09 tot en met 18-10

De afgelopen vier weken heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur diverse imponerende zittingen mogen verzorgen voor cliënten, uiteenlopend over diverse rechtsgebieden. Hoewel Berkvens-van Wijk Advocatuur zich gespecialiseerd heeft in het strafrecht, biedt zij cliënten een full-service door hen ook in problemen ter zake andere rechtsgebieden te ondersteunen, mits dit onder de deskundigheid van het kantoor valt. Verder staat Berkvens-van Wijk Advocatuur óók slachtoffers in het strafproces bij.


Beklag niet vervolging

Zo staat cliënt een slachtoffer van vermeend handtekeningfraude bij. De handtekening van deze cliënt is veelvuldig vervalst, waardoor cliënt grote financiële schade is berokkend. Cliënt heeft meteen aangifte gedaan toen hij het één en ander ontdekte. Helaas heeft de politie geen onderzoek ingesteld en kreeg cliënt een schrijven dat er niets met de aangifte verder ging gebeuren. Wat dan rest is om beklag te doen tegen deze beslissing. Dit wordt een beklag niet vervolging genoemd. Je vraagt de rechter om het openbaar ministerie te gelasten alsnog de aangifte op te pakken. In deze zaak heeft cliënt zelfs het NFO (Nederlands Forensisch Onderzoeksinstituut) ingeschakeld, welke vastgesteld heeft dat de handtekening niet door cliënt is gezet. We wachten het oordeel van de raadkamer van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch in spanning af…

Beklagzitting

Even geleden berichtte ik u al over een beklagzitting ter zake een vermeende negatieve urinecontrole (hierna verder: “UC”). Deze zaak is vanuit PI Vught doorgezet naar PI Roermond ter behandeling. Het gaat hier om een cliënt, die niet kon urineren die dag, daar hij in de ochtend al geürineerd had. Voorts stelt cliënt geen redelijke kans te hebben gehad om alsnog te urineren. Verder heeft cliënt zeven dagen ISO als disciplinaire straf opgelegd gekregen, hetwelk buitenproportioneel is en conform het schrijven van de directeur ook niet de intentie was. Immers, cliënt zou zeven dagen op zijn eigen cel dienen te verblijven en wel zonder televisie. Daarenboven verdient het nog opmerking dat deze cliënt nimmer een negatieve UC heeft gehad. De uitspraak volgt…

Gesprek omtrent voornemen tot sluiting woning

In deze zaak gaat het om een cliënt, welke in het strafproces is betrokken wegens een eigenhandig opgezette hennenkwekerij. Hoewel cliënt niet in detentie is genomen en het strafproces in vrijheid mag afwachten, heeft cliënt een schrijven van de gemeente mogen ontvangen, waarin zij stelt voornemens te zijn de woning van cliënt voor een periode van drie maanden te sluiten. Het gaat hierbij om een bevoegdheid van de burgemeester om een woning te sluiten om daarmee een signaal af te geven naar de samenleving. Doch, een woningsluiting heeft drastische gevolgen. Gelet op de omstandigheden van het geval heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook voor deze cliënt betoogd dat in dit geval volstaan dient te worden met een waarschuwing en niet dat meteen tot sluiting van de woning moet worden overgegaan. We wachten het besluit van de burgemeester af…

Zitting Raad van State afdeling bestuursrechtspraak 

Ik heb u reeds meermaals bericht omtrent diverse handhavingsprocedures, welke voor de bewoners van een woonwagenkamp door Berkvens-van Wijk Advocatuur verzorgd worden. Na het woeden van een brand op het woonwagenkamp heeft de gemeente diverse handhavingsbesluiten uitgevaardigd aan de bewoners van het woonwagenkamp. Zo dienen zij diverse bouwwerken, maar ook een woonwagen te verwijderen. Zulks terwijl deze er al jaren staan, cliënten stellen dat er diverse toezeggingen zijn gedaan door medewerkers van de gemeente en er ten aanzien van andere woonwagenkampen in de gemeente geheel niet handhavend is en wordt opgetreden en er zelfs door de gemeente een herinrichting is verzorgd. Ten aanzien van de woonwagen verdient het voorts opmerking dat er thans ontwikkelingen gaande zijn op nationaal gebied inhoudende dat de woonwagencultuur gerespecteerd moet worden in dier voege dat woonwagenfamilies bij elkaar moeten kunnen wonen. We wachten de uitspraken van de Raad van State af…

Comparitie omtrent een vermeend ondeugdelijke auto

Deze cliënt is civiel gedagvaard door een ontevreden klant, welke stelt een auto van cliënt gekocht te hebben met gebreken. Zo stelt de klant dat de auto niet harder dan 50 km/pu reed. Doch, uit de door de klant aangeleverde bescheiden blijkt dat zij eerst ruim 3000 kilometer heeft gereden, alvorens zij zich tot garagebedrijven heeft gewend. Verder hebben deze garagebedrijven niet vastgesteld dat de auto ondeugdelijk was of iets dergelijks. Namens cliënt heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook alle stellingen van de klant betwist, wat ertoe leidt dat de klant de stellingen dient te onderbouwen ofwel dient te bewijzen. Dit heeft de klant tot op heden niet gedaan. We wachten het vonnis af…

Behandeling klaagschrift weigering teruggave rijbewijs

In deze zaak gaat het om een cliënt, waarvan het rijbewijs is ingevorderd in verband met een snelheidsovertreding. Doch, deze cliënt heeft van meet af aan betwist dat de meting van de surveillanceauto deugdelijk is. Namens cliënt heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook de opname van de meting opgevraagd. Na het voeren van veel correspondentie werd de opname verstrekt. Bij het bestuderen van de opname van de meting wordt duidelijk dat de auto van cliënt geruim tien seconden van de meting uit beeld is en dat voorts de meting wordt stopgezet op het moment dat er een tegenligger verschijnt, waarop de surveillanceauto sterk snelheid dient te minderen. Het één en ander is dan ook door Berkvens-van Wijk Advocatuur in een klaagschrift onderbouwd uiteengezet, welke bij de openbare raadkamer van Rechtbank Arnhem is behandeld. De raadkamer wenste zich echter niet verder te verdiepen in het betoog omtrent de ondeugdelijke meting en oordeelde helaas voor nu dat van de juistheid van de meting dient te worden uit te gaan. Dit oordeel zal aan de officier, dan wel de politierechter zijn, aldus de raadkamer. Berkvens-van Wijk Advocatuur beraadt zich over de vervolgstappen…