Succesvol in bestuursrechtelijke kwesties van diverse aard

De laatste maanden heeft Berkvens-van Wijk Advocatuur zich meer toegesneden op de behandeling van bestuursrechtelijke geschillen. In dit kader zijn er twee kwesties, die Berkvens-van Wijk Advocatuur recent met succes heeft afgerond en derhalve gaarne onder uw aandacht brengt.

Uitkeringskwestie

Het komt steeds vaker voor dat een uitkering – onterecht – niet wordt toegekend of al dan niet dele wordt toegekend of ingetrokken. Dat overkwam ook een cliënt, die de bijstand van Berkvens-van Wijk Advocatuur inriep. Cliënt diende noodgedwongen, namelijk wegens financiële problemen van diverse aard, zijn onderneming op te heffen en voorts tezamen met zijn partner een beroep te doen op de bijstandsuitkering. Echter, zonder gedegen onderzoek naar de levensvatbaarheid van de onderneming van cliënt werd geoordeeld dat cliënt één maand geen bijstandsuitkering zou ontvangen, daar hij – wederom zonder enige deugdelijke onderbouwing – zijn onderneming niet had mogen opheffen. Zulks terwijl cliënt – wel geheel onderbouwd – geen andere optie had dan het opheffen van zijn onderneming. De bestuursrechter heeft het beroep dat door Berkvens-van Wijk Advocatuur is ingediend namens cliënt dan ook gegrond verklaard.

Schadefonds Geweldsmisdrijven

Steeds vaker wordt Berkvens-van Wijk Advocatuur benaderd door slachtoffers van strafbare feiten met de vraag of zij hun schade als gevolg van het strafbare feit alsnog vergoed kunnen krijgen. De reguliere gang van zaken is dat slachtoffers, zich dienen te voegen in het strafproces, hetgeen Berkvens-van Wijk Advocatuur dan ook verzorgd. Doch, indien de schade te complex van aard is, bijvoorbeeld omdat het gaat om immaterieel leed, kan het strafproces geen uitkomst bieden voor vergoeding van de schade. Hetzelfde is aan de orde indien het strafproces reeds is afgesloten of als de dader financieel geen soelaas biedt, zodat het bewerkstelligen van schadevergoeding middels een civiele procedure geen optie is. Wat vele slachtoffers niet weten, is dat dan alsnog de mogelijkheid bestaat om de schade als gevolg van het strafbare feit vergoed te krijgen. Dit dient te gescheiden bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven; een bestuursrechtelijke orgaan dat middels een bestuursrechtelijke procedure ernaar streeft om slachtoffers van strafbare feiten schadeloos te stellen.

Een willekeurige casus

Zo ook wendde een slachtoffer van mensenhandel zich tot Berkvens-van Wijk Advocatuur met de vraag of zij alsnog haar schade vergoed kon krijgen, zulks terwijl de dader reeds is afgestraft en gedetineerd is. Berkvens-van Wijk Advocatuur heeft voor deze cliënte de procedure bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven verzorgd, hetwelk met succes is afgerond.